Yttrande om slutbetänkandet ”Läromedelsutredningen – böckernas betydelse och elevernas tillgång till kunskap”

Vetenskapsakademien har lämnat synpunkter på slutbetänkandet Läromedelsutredningen – böckernas betydelse och elevernas tillgång till kunskap till Utbildningsdepartementet.

Akademien välkomnar kraftfulla åtgärder för att säkerställa att elever i alla skolans stadier ges tillgång till läromedel av god kvalitet, att lärare ges utrymme och stöd att välja och använda sådana läromedel samt att läromedlens kvalitet granskas och godkänns för användning. Vetenskapsakademien betonar att den vetenskapliga grunden i läromedlen är helt avgörande för en skola som ska vila på vetenskaplig grund. Därför krävs vetenskaplig ämnesexpertis i framtagandet av kvalitetskriterier för läromedel samt i granskning och godkännande av läromedels kvalitet.

Som obunden, icke-statlig organisation är akademien en välrenommerad remissinstans för i första hand forskningsrelaterade frågeställningar. I och med att Vetenskapsakademien omfattar alla forskningsområden kan frågor inom alla ämnesområden behandlas, samtidigt som komplexa frågor kan belysas ur många perspektiv.