Yttrande om slutbetänkande av utredningen om ökad internationalisering av universitet och högskolor

Vetenskapsakademien har svarat utbildningsdepartementet beträffande slutbetänkandet av utredningen om ökad internationalisering av universitet och högskolor Ökad attraktionskraft för kunskapsnationen Sverige. Akademien tycker att utredningen har arbetat väl med problematiken och att den har många goda förslag.

Vetenskapsakademien välkomnar utredningens betoning på att en framgångsrik internationalisering framförallt måste bygga på att svenska forsknings- och utbildningsmiljöer har hög kvalitet och goda resurser samt att internationaliseringen ska utvecklas för att stärka kvaliteten i svensk högre utbildning och forskning.

Akademien ser särskilt positivt på de förslag i utredningen som ges för att underlätta mobilitet men framhåller behovet av att undanröja hinder gällande rekrytering. Ett exempel som ges är högskoleförordningen vars formuleringar utgör hinder för rekrytering av de bästa nationella och internationella unga forskarna till postdok-tjänster. Här krävs en anpassning till internationella normer för att stärka Sveriges internationella konkurrenskraft.

Med anledning av att utredningen lägger stor vikt vid etablering av en svensk administrativ plattform för samordning av internationaliseringsarbetet och att den också föreslår nya eller förstärkta svenska utlandskontor, vill Akademien varna för risk för ökad byråkrati. Det är viktigt att bevaka att en ökad samordning inte leder till att stora resurser läggs på administrativa system snarare än på själva internationaliseringsarbetet. Det är inte heller tydligt vad som avses med plattform i utredningen och vad dess uppgifter ska vara.

Som obunden, icke-statlig organisation är akademien en välrenommerad remissinstans för i första hand forskningsrelaterade frågeställningar. I och med att Vetenskapsakademien omfattar alla forskningsområden kan frågor inom alla ämnesområden behandlas, samtidigt som komplexa frågor kan belysas ur många perspektiv.