Yttrande om skrivelser beträffande klassificering och hantering av gruvavfall

Vetenskapsakademien har valt att yttra sig över Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdrag avseende klassificering av utvinningsavfall, samt Naturvårdsverkets och Sveriges geologiska undersöknings Förslag till strategi för hantering av gruvavfall. Redovisning av regeringsuppdrag.

Akademien kommenterar de analyser och förslag som ges och konstaterar sammanfattningsvis att de båda skrifterna ger en värdefull och konstruktiv analys av strategier för gruvbrytningsfrågor, speciellt rörande regelsystemet bakom tillståndsgivningen och kopplingen till speciellt avfalls- och återvinningsfrågorna.

Som obunden, icke-statlig organisation är akademien en välrenommerad remissinstans för i första hand forskningsrelaterade frågeställningar. I och med att Vetenskapsakademien omfattar alla forskningsområden kan frågor inom alla ämnesområden behandlas, samtidigt som komplexa frågor kan belysas ur många perspektiv.