Yttrande om rapport beträffande det svenska medlemskapet i IIASA

Vetenskapsakademien har svarat FORMAS beträffande en beställd rapport för att utvärdera Sveriges medlemskap i IIASA, the International Institute for Applied Systems Analysis.

Akademien tar inte ställning till institutets nuvarande eller kommande betydelse för forskningen, men är kritiska till rapportens kvalitet och till valet av tidpunkt för att utvärdera medlemskapet.

Som obunden, icke-statlig organisation är akademien en välrenommerad remissinstans för i första hand forskningsrelaterade frågeställningar. I och med att Vetenskapsakademien omfattar alla forskningsområden kan frågor inom alla ämnesområden behandlas, samtidigt som komplexa frågor kan belysas ur många perspektiv.