Yttrande om promemorian ”Säkerheter vid hantering av utvinningsavfall”

Vetenskapsakademien har lämnat ett yttrande om Miljödepartementets promemoria Säkerheter vid hantering av utvinningsavfall.

Akademien anser att promemorian är ambitiös och detaljerad. Den visar på brister i nuvarande miljölagstiftning och presenterar välmotiverade förslag för ändringar i texter och bedömningsrutiner. Den är dock ordrik och i delar svårläst, och samma frågor återupprepas i flera avsnitt.

Förslaget att Riksgäldskontoret ska få ett huvudansvar för bedömning och prövning kräver förändringar av myndighetsrollen och myndighetens kompetens, vilket gör att detta förslag inte är till fullo försvarbart och motiverat. Vissa begrepp (utvinningsföretag, utvinningsverksamhet etc.) bör tydligt definieras liksom ansvarsfördelningen mellan olika aktörer. Vetenskapsakademien anser det också önskvärt att det klart anges vilka myndigheter som ska anlitas, vilka roller och mandat de har, samt även hanteringskedjan från det att utvinningsföretaget inger begärda planer till anvisad myndighet och den fortsatta behandlingen av en eller flera myndigheter fram till beslut och eventuella uppföljningar.

Som obunden, icke-statlig organisation är akademien en välrenommerad remissinstans för i första hand forskningsrelaterade frågeställningar. I och med att Vetenskapsakademien omfattar alla forskningsområden kan frågor inom alla ämnesområden behandlas, samtidigt som komplexa frågor kan belysas ur många perspektiv.