Yttrande om promemoria ”Professionsprogram för rektorer, lärare och förskollärare”

Kungl. Vetenskapsakademiens kommitté för utbildning har lämnat ett yttrande till Utbildningsdepartementet beträffande promemorian Professionsprogram för rektorer, lärare och förskollärare.

Yttrandet uttrycker stöd för de förslag som ges och välkomnar att Skolverket föreslås ansvara för programmet och för utveckling av de kontaktytor mellan högre lärosäten och professionen som ska garantera vetenskaplig grund samt förankring i beprövad erfarenhet.

Som obunden, icke-statlig organisation är akademien en välrenommerad remissinstans för i första hand forskningsrelaterade frågeställningar. I och med att Vetenskapsakademien omfattar alla forskningsområden kan frågor inom alla ämnesområden behandlas, samtidigt som komplexa frågor kan belysas ur många perspektiv.