Yttrande om gruvavfallsfinansieringsutredningens betänkande ”Statens gruvliga risker”

Kungl. Vetenskapsakademien har valt att yttra sig över Gruvavfallsfinansieringsutredningens betänkande av juni 2018 Statens gruvliga risker.

Akademien bedömer att analysen av behovet av säkerhet och möjliga former för beräkning av säkerheter i samband med efterbehandling och återställningsåtgärder är omsorgsfull och trovärdig, och rekommendationerna vad beträffar åtgärder och ändringar i lagsystemen är förklarade och motiverade. Utredningens uppdrag är väl uppfyllt.

KVA föreslår dock två åtgärder som skulle kunna underlätta och förstärka beslut i frågor om säkerheternas storlek.

Som obunden, icke-statlig organisation är akademien en välrenommerad remissinstans för i första hand forskningsrelaterade frågeställningar. I och med att Vetenskapsakademien omfattar alla forskningsområden kan frågor inom alla ämnesområden behandlas, samtidigt som komplexa frågor kan belysas ur många perspektiv.