Yttrande om Fud-program 2019: Program för forskning, utveckling och demonstration av metoder för hantering och slutförvaring av kärnavfall

Vetenskapsakademien har efter remiss från Strålsäkerhetsmyndigheten yttrat sig över Svensk Kärnbränslehanterings (SKB) rapport Fud-program 2019.

Akademien konstaterar att programmet är välstrukturerat och detaljerat. Avsnitten om pågående och planerade forsknings- och teknikutvecklingsinsatser ger en god nulägesbeskrivning som leder till logiska och välmotiverade programförslag för framtiden. Akademien ger också i sitt svar ett antal detaljkommentarer.

Ladda ner och läs hela svaret nedan

Som obunden, icke-statlig organisation är akademien en välrenommerad remissinstans för i första hand forskningsrelaterade frågeställningar. I och med att Vetenskapsakademien omfattar alla forskningsområden kan frågor inom alla ämnesområden behandlas, samtidigt som komplexa frågor kan belysas ur många perspektiv.