Akademien uttalar sig om EU:s forskningsprogram

Horisont 2020 är EU:s kommande ramprogram för forskning och innovation som gäller för perioden 2014-2020 och har en total budget på cirka 70 miljarder euro. I ett brev till Utbildningsdepartementet har Kungl. Vetenskapsakademien denna vecka lämnat synpunkter på förslaget till nationell organisation för programmet (DS 2013:52).

KVA anser att skrivelsen ger en mycket god översikt över nuvarande nationella organisation för det föregående sjunde ramprogrammet, och att det i stora drag är ett välgrundat förslag till hur Sverige framför allt ska samordna sina insatser för att öka det industriella deltagandet i Horisont 2020 jämfört med tidigare program. Däremot anser KVA att man inte ska nöja sig med att Sverige uppnår förväntat deltagande inom spetsforskningen, utan att vi bör sträva efter att fler svenska forskare, och framför allt yngre forskare, deltar i programmet. För att uppnå detta anser KVA att Vetenskapsrådet som har expertansvaret för spetsforskningsdelen också måste vara så kallad national contact point gentemot EU för denna del av programmet, vilket inte är förslaget idag.