Yttrande om betänkandet ”Stärkt fokus på framtidens forskningsinfrastruktur”

Vetenskapsakademien har lämnat ett yttrande till Utbildningsdepartementet om betänkandet Stärkt fokus på framtidens forskningsinfrastruktur, av Utredningen om organisation, styrning och finansiering av forskningsinfrastruktur.

Vetenskapsakademien välkomnar utredningen som syftar till att stärka utveckling och drift av forskningsinfrastrukturer och lämnar i yttrandet kommentarer till de förslag som utredningen lämnat. Akademien föreslår också ett vidgat perspektiv i några avseenden och kommenterar inledningsvis såväl direktivets motivering för forskningsinfrastrukturer som definitionen av infrastruktur. Vetenskapsakademien pekar också på en brist i utredningen, nämligen att den i princip helt bortser från internationell infrastruktur.

Som obunden, icke-statlig organisation är akademien en välrenommerad remissinstans för i första hand forskningsrelaterade frågeställningar. I och med att Vetenskapsakademien omfattar alla forskningsområden kan frågor inom alla ämnesområden behandlas, samtidigt som komplexa frågor kan belysas ur många perspektiv.