Yttrande om betänkandet ”Innovation som drivkraft – från forskning till nytta”

Vetenskapsakademien har lämnat in ett yttrande till Utbildningsdepartementet om betänkandet Innovation som drivkraft – från forskning till nytta av Utredningen om ett utvecklat innovationsstöd vid universitet och högskolor.

Sammanfattningsvis instämmer Vetenskapsakademien (KVA) i den övergripande målsättningen i utredningen, att öka stödet till innovationssystemet vid lärosätena, men avvisar förslaget i sin helhet.

  • KVA stödjer uppfattningen att det svenska innovationssystemet har brister.
  • KVA avvisar förslaget om tematiska innovationskontor.
  • KVA avvisar förslaget om ökad uppföljning och utvärdering.
  • KVA avråder från ensidigt utökat stöd till innovationskontoren och vill istället lyfta fram behovet av tydligare incitament för forskarna, branschspecifik kompetensförstärkning tidigt i bolagen, professionell hantering och skrivning av patent med hjälp av internationella patentbyråer, riskvilligt kapital från privata aktörer, samt en bättre dialog med avnämarna.
  • KVA avvisar den föreslagna finansieringen via omfördelning av högskolornas anslag för forskning och forskarutbildning.
  • KVA avvisar förslaget om forskningsrådens utökade roll för nyttiggörande och anser att uppdraget att utveckla modeller för högskolornas förmåga att driva nyttiggörande i forskningsprojekt bör ligga på Vinnova, inte på forskningsråden.
  • KVA föreslår en ökning av medel direkt till de lokala holdingbolagen i syfte att kunna göra större kapitalinvesteringar i projektbolag samt öka deras uthållighet som ägare.
  • KVA avvisar förslaget om ett gemensamt aktiebolag.
  • KVA avvisar förslagen om nationellt finansieringsbolag och center för entreprenörskap.
  • KVA vill särskilt peka på att den fria, grundläggande forskningen riskerar att begränsas av innovationsutredningens förslag.

Som obunden, icke-statlig organisation är akademien en välrenommerad remissinstans för i första hand forskningsrelaterade frågeställningar. I och med att Vetenskapsakademien omfattar alla forskningsområden kan frågor inom alla ämnesområden behandlas, samtidigt som komplexa frågor kan belysas ur många perspektiv.