Yttrande om betänkandet ”I en värld som ställer om – Sverige utan fossila drivmedel 2040”

Vetenskapsakademien har lämnat ett yttrande till Miljödepartementet om betänkandet från Utfasningsutredningen I en värld som ställer om – Sverige utan fossila drivmedel 2040.

I betänkandet finns ett flertal förslag om när och hur en utfasning av fossila drivmedel ska genomföras i Sverige. Många av dessa förslag har Vetenskapsakademien funnit riktiga och välavvägda, men Akademien framför kritik på två punkter som man anser måste beaktas om Sverige ska kunna uppnå de mål som satts upp för att reducera utsläpp av växthusgaser från transportsektorn:

  • Det viktigaste för att klara Parisavtalets mål är att under det kommande decenniet drastiskt reducera utsläpp av koldioxid i atmosfären, oberoende av vilken som är källan. Man måste uppnå ett utsläppsfritt system och inte enbart ett som är fossilfritt. Vetenskapsakademien finner det därför märkligt att utredningen föreslår biobaserade bränslen som möjliga ersättare för fossila sådana. Biobränslen alstrar naturligtvis också koldioxid vid förbränning och om det övergripande målet är att snabbt reducera utsläpp av koldioxid bör biobränslen undvikas.
  • Vetenskapsakademien anser att det är en stor brist att utredningen inte tillräckligt diskuterar och analyserar behovet av utsläppsfri el för att kunna genomföra den skisserade elektrifieringen av transportsektorn. Tillgängligheten på utsläppsfri el är en absolut förutsättning för att en elektrifiering ska kunna reducera utsläppen från transporter.

Som obunden, icke-statlig organisation är akademien en välrenommerad remissinstans för i första hand forskningsrelaterade frågeställningar. I och med att Vetenskapsakademien omfattar alla forskningsområden kan frågor inom alla ämnesområden behandlas, samtidigt som komplexa frågor kan belysas ur många perspektiv.