Yttrande om betänkandet ”En ny rymdlag”

Vetenskapsakademien har lämnat ett yttrande beträffande betänkandet En ny rymdlag av Rymdlagsutredningen.

Vetenskapsakademien välkomnar utredningens förslag till ny rymdlag och den anslutande rymdförordningen. Utredningens översyn är mycket omfattande och väl genomarbetad, och förslaget är mycket detaljerat. Akademien anser, och detta återspeglas också i förslaget, att det är viktigt att en registrering av rymdföremål och en tillståndsprocess införs. I yttrandet har Akademien också lämnat några utvalda synpunkter och förslag på förbättringar.

Som obunden, icke-statlig organisation är akademien en välrenommerad remissinstans för i första hand forskningsrelaterade frågeställningar. I och med att Vetenskapsakademien omfattar alla forskningsområden kan frågor inom alla ämnesområden behandlas, samtidigt som komplexa frågor kan belysas ur många perspektiv.