Yttrande om betänkandet ”En mer likvärdig skola – minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning”

Vetenskapsakademien har lämnat synpunkter till Utbildningsdepartementet om betänkandet En mer likvärdig skola – minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning.

Vetenskapsakademien ställer sig positiv till de övergripande ambitioner som förs fram för fortsatt reformering av regelverket för skolan, med likvärdighet, kvalitet, transparens och utrymme för professionell yrkesutövning som riktmärken. Vetenskapsakademien vill särskilt framhålla styrkan i att utredningen har ett gediget faktaunderlag, är välskriven och att den förtjänstfullt vilar på Skolkommissionens tidigare betänkanden.

Akademien stödjer också utredningens förslag att låta staten ta en större roll för att utjämna olikheter i förutsättningar över landet och mellan olika typer av skolor.

Ladda ner och läs hela svaret nedan

Som obunden, icke-statlig organisation är akademien en välrenommerad remissinstans för i första hand forskningsrelaterade frågeställningar. I och med att Vetenskapsakademien omfattar alla forskningsområden kan frågor inom alla ämnesområden behandlas, samtidigt som komplexa frågor kan belysas ur många perspektiv.