Yttrande om betänkandet ”Bygga, bedöma, betygssätta – betyg som bättre motsvarar elevernas kunskaper”

Vetenskapsakademien har lämnat synpunkter till Utbildningsdepartementet beträffande betänkandet Bygga, bedöma, betygssätta – betyg som bättre motsvarar elevernas kunskaper av Betygsutredningen 2018.

Vetenskapsakademien ställer sig positiv till förslaget om att ersätta kursbetyg med ämnesbetyg i gymnasieskolan och till införandet av kompensatorisk betygssättning i grund- och gymnasieskolan. Förändringarna anses väl motiverade. Effekten i form av minskad fragmentering bedöms särskilt gynna ämnesförståelse och ge eleverna ro till fördjupning.

Akademien lyfter i sitt yttrande en punkt som inte behandlats i utredningen, men som bedöms som instrumentell för utbildningens konsekvenser, nämligen hur betygssystemets utformning styr elevernas syn på lärandet. Dessutom understryker Akademien vikten av få till stånd en mer djupgående analys av betygsinflationen, då den indikerar att nuvarande betygssystem inte kopplar till faktisk kunskapsnivå.

Ladda ner och läs hela svaret nedan

Som obunden, icke-statlig organisation är akademien en välrenommerad remissinstans för i första hand forskningsrelaterade frågeställningar. I och med att Vetenskapsakademien omfattar alla forskningsområden kan frågor inom alla ämnesområden behandlas, samtidigt som komplexa frågor kan belysas ur många perspektiv.