Yttrande beträffande promemoria ”Möjlighet till betyg från årskurs 4”

Vetenskapsakademien yttrar sig beträffande en promemoria från Utbildningsdepartementet om möjligheten att införa betyg från årskurs fyra.

Akademien välkomnar ansträngningar att utröna vilka åtgärder som kan vara mest effektiva för att vända negativa resultat i den svenska skolan och också att sådana åtgärder inleds med försöksverksamhet. Försöksverksamheter måste dock utformas så att det går att dra slutsatser av försöket. Vetenskapsakademien påpekar i sitt yttrande att det finns en rad aspekter av försöksverksamhetens utformning som försvårar möjligheterna att tolka dess utfall.

Det viktigaste argumentet för försöket med tidigare betygssättning som framförs i Utbildningsdepartementets promemoria är att höja elevernas kunskaper. Befintlig forskning ger dock inte några entydiga resultat när det gäller hur tidiga betyg påverkar elevers kunskapsutveckling. Däremot tyder forskning mer entydigt på att tidiga betyg leder till ökad stress för eleverna.

Sammantaget finner Vetenskapsakademien att en rad viktiga metodologiska aspekter och forskningsresultat inte har beaktats i promemorians förslag och att det idag saknas vetenskaplig grund för att reformen med möjlighet att sätta betyg redan i årskurs 4 får positiva effekter. Sådana aspekter måste beaktas innan försöksverksamheten genomförs och eventuellt permanentas.

Ladda ner och läs hela svaret nedan

Som obunden, icke-statlig organisation är akademien en välrenommerad remissinstans för i första hand forskningsrelaterade frågeställningar. I och med att Vetenskapsakademien omfattar alla forskningsområden kan frågor inom alla ämnesområden behandlas, samtidigt som komplexa frågor kan belysas ur många perspektiv.