Yttrande beträffande ”Komplementär och alternativ medicin och vård”

Vetenskapsakademien har svarat Socialdepartementet beträffande del- och slutbetänkandet Komplementär och alternativ medicin och vård från KAM-utredningen. Akademien välkomnar utredningen som är en noggrann och balanserad genomgång av svensk lagstiftning, av regelverk i andra länder och av förekomst av olika system och metoder som appliceras inom komplementär och alternativ medicin (KAM) och komplementär och alternativ vård (KAV).

Förslaget att utvidga de begränsningar för icke-sjukvårdspersonal som finns i patientsäkerhetslagen att behandla vissa sjukdomar är klokt och tidsenligt, och det är speciellt välkommet att även psykiska sjukdomar omfattas. Akademien vill särskilt framhålla vikten av att enligt utredningens förslag höja åldersgränsen för KAM och KAV för barn och att ett sådant beslut inte heller bör kunna överlåtas åt föräldrarna, då konsekvenserna för barnet kan bli synnerligen allvarliga. Utredningens förslag att sjukvårdens personal ska utbildas om KAM och KAV är bra, det krävs dock en precisering av vilka kvalifikationer vad gäller evidensbaserad metodik dessa utbildare måste inneha samt hur sjukvården ska förses med dessa kvalificerade utbildare. Det är väsentligt att den brist på utbildare inom området som idag finns inte leder till att undervisningen får ombesörjas av partsintressen.

Vetenskapsakademien anser att SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, bör få huvudansvaret för att upprätta en plats för heltäckande information om KAM och KAV samt att huvudansvaret för tillsyn läggs på IVO, Inspektionen för vård och omsorg.

Vetenskapsakademien ställer sig tveksam till förslaget att symptomlindrande KAM ska vara tillåten vid allvarlig sjukdom och också till barn och gravida, då det finns svåra gränsdragningsproblem.

Ladda ner och läs hela svaret nedan

Som obunden, icke-statlig organisation är akademien en välrenommerad remissinstans för i första hand forskningsrelaterade frågeställningar. I och med att Vetenskapsakademien omfattar alla forskningsområden kan frågor inom alla ämnesområden behandlas, samtidigt som komplexa frågor kan belysas ur många perspektiv.