Svensk klinisk forskning måste vässas – ny storsatsning genom Wallenberg Clinical Scholars

För att upprätthålla hög kvalitet inom vården krävs framstående klinisk spetsforskning. Den internationella konkurrensen hårdnar och svensk klinisk forskning har tappat mark, spetsen saknas. Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse satsar därför upp till 600 miljoner kronor under en tioårsperiod inom programmet Wallenberg Clinical Scholars.

Målet är att stärka svensk klinisk forskning genom att identifiera de bästa kliniska forskarna, ge dem goda möjligheter att bedriva sin verksamhet och få genomslag för forskningens resultat, både inom vetenskapen och vården, säger Peter Wallenberg Jr, vice ordförande Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

Den svenska kliniska forskningen har tappat mark i ett globalt perspektiv. Trots att svensk forskning är stark inom områden som diabetes, fetma, cancer, hjärt-kärlsjukdomar, hjärnans sjukdomar, pediatrik, blodsjukdomar, stamceller och regenerativ medicin, är vi inte längre i den absoluta toppen. Basen i den svenska kliniska forskningen håller god kvalitet men spetsen är inte längre lika skarp. Detta beror på flera saker; produktionskraven har ökat liksom den administrativa bördan. Akademiska meriter har minskat i värde vid tillsättning av chefer inom sjukvården, och många av cheferna har begränsad eller ingen egen forskningserfarenhet viket gör att förståelsen för behovet av internationellt konkurrenskraftig forskning inom vården är begränsad.

Satsningen är förbehållen kliniska forskare av internationell toppklass och kommer att stärka den kliniska forskningens status. Programmet kommer också att höja kvaliteten på framtidens akademiska ledare i klinisk miljö, säger Göran Sandberg, verkställande ledamot vid Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

Stark klinisk forskning är länken mellan laboratoriet och patienten, de kliniska forskarnas arbete är garantin för att ny kunskap kommer vården till del och att viktiga problem förs in i forskningen. En huvudmålsättning med den kliniska forskningen är att förstå mekanismer bakom sjukdomars uppkomst och förlopp, en annan att utveckla nya behandlingsmetoder. Det är även av vikt att utveckla nya metoder för att följa sjukdomsförlopp och behandlingsresultat.

– Den långsiktiga finansieringen som programmet erbjuder ger forskaren möjlighet att bygga upp infrastrukturen inom kliniken och etablera nära kontakter med andra kliniska och prekliniska forskare. Forskaren kan också satsa på innovativa och mer riskfyllda projekt vilket ökar möjligheterna till vetenskapliga genombrott, säger Staffan Normark, ständig sekreterare Kungl. Vetenskapsakademien.

Programmet omfattar medel för 25 av landets främsta kliniska forskare och kommer att löpa över tio år. Satsningen uppskattas till 600 miljoner kronor och varje forskare erhåller 15 miljoner kronor för en femårsperiod, med möjlighet till förlängning i fem år. Den första nomineringsperioden pågår till 1 oktober 2014.

Wallenberg Clinical Scholars är en del av den satsning på totalt 1,7 miljarder kronor som Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse gör för att stärka den medicinska forskningen under kommande tioårsperiod. Den totala satsningen presenterades igår på DN debatt.

Genom Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse stödjer Wallenbergstiftelserna sedan åtta år tillbaka också klinisk forskning genom Kliniska forskarprogrammet, som främst vänder sig till yngre läkare.

I år fyller Kungl. Vetenskapsakademien 275 år. Akademien stiftades år 1739 och är en oberoende organisation som har till uppgift att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället. Akademien tar särskilt ansvar för naturvetenskap och matematik, men strävar efter att öka utbytet mellan olika discipliner.

Kontakt

Peter Wallenberg Jr
Vice ordförande
Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse
08-545 017 8
kaw@kaw.se

Göran Sandberg
Verkställande ledamot
Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse
08-545 017 80
kaw@kax.se

Staffan Normark

Ständig sekreterare
Kungl. Vetenskapsakademien
08-673 95 0
staffan.normark@kva.se

Perina Stjernlöf
Pressansvarig
Kungl. Vetenskapsakademien 
070-673 96 5
perina.stjernlof@kva.se

Mer information

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse
Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse