Viktigt med metoder för att kunna studera energisystemet

Vetenskapsakademien har lämnat sina synpunkter till Klimat- och näringslivsdepartementet inför arbetet med den kommande energiforskningspropositionen. Akademien lyfter bland annat vikten av energirelaterad grundforskning, forskning när det gäller mineralresurser och modeller för att studera det komplexa energisystemet.

Ledningar för el.

Omställningen till hållbara energilösningar kommer att ta årtionden och är en stor politisk utmaning. Beslutsfattare behöver ha tillgång till förståelig och trovärdig information om möjliga energikällor och sätt att genomföra omställningen på. Vetenskapsakademien betonar därför att energiforskningen måste vila på en solid vetenskaplig grund. Den behöver också styras av ett systemtänkande och bidra till att trygga försörjningssäkerheten.

Stöd grundforskningen

Nya revolutionerande tekniker har ofta haft sitt ursprung i grundforskning. Till exempel har grundforskning om elektricitet och halvledare fått enorm betydelse i dagens samhälle. En förhoppning är därför att energirelaterad grundforskning ska ges stöd och få en tydlig roll i energiforskningspropositionen.

”… energisystemet är ett av de största och mest komplexa system som människan skapat. Att bygga en modell som detaljerat beskriver detta system, inklusive dess ömsesidiga påverkan på andra system, är naturligtvis en omöjlighet; men icke desto mindre behövs metoder och verktyg som gör det möjligt att studera totalsystemet i olika avseenden.”

Ur Inspel från Vetenskapsakademien inför energiforskningspropositionen

 

Akademien betonar att det handlar om ett mycket komplicerat system och att just systemperspektivet är viktigt. Vi behöver hitta sätt att studera energisystemet och dess påverkan på andra system i sin helhet. Vetenskapsakademien föreslår därför att det byggs upp ett allmänt nationellt modellbibliotek för systemmodeller.

Brist på personal och naturresurser

När det gäller försörjningssäkerheten så råder det idag en brist på arbetskraft inom många yrkesgrupper för att klara omställningen till en framtida hållbar energiförsörjning. Det är dessutom viktigt med tillgång till naturresurser, till exempel mineraler för produktion av batterier och sällsynta metaller för tillverkning av vindkraftverk. Om gruvdriften ska utökas i Sverige behöver forskning om bland annat miljöpåverkan, reningsmetoder och acceptans hos människor och samhällen förstärkas.

Läs inspelet till departementet i sin helhet