Vetenskapsakademien positiv till slutbetänkande om forskningsdatabaser

Akademien har svarat Utbildningsdepartementet beträffande slutbetänkandet från Forskningsdatautredningen Rätt att forska – Långsiktig reglering av forskningsdatabaser. Vetenskapsakademien är positiv till att slutbetänkandet tydligt lyfter fram att all klinisk information bör kunna användas för forskning och att forskning är ett allmänintresse.

Akademien anser att det är positivt att detta nu regleras med en ny lag som specifikt behandlar forskning. Utredningen lägger fram förslag som inte riskerar att skada den framgångsrika svenska medicinska forskningen vilket är mycket lovvärt.

Samtidigt har andra vetenskapers behov hamnat i skymundan i utredningen. Som tidigare påpekats, i samband med remiss av lagrådsremissen Behandling av personuppgifter för forskningsändamål, så passar nuvarande process för etikprövningar dåligt för rättsvetenskap (samt för vissa delar av samhällsvetenskap och humaniora). Det finns ett behov av en översyn av regelverket för prövningarna.

Läs hela yttrandet

Som obunden, icke-statlig organisation är akademien en välrenommerad remissinstans för i första hand forskningsrelaterade frågeställningar. I och med att Vetenskapsakademien omfattar alla forskningsområden kan frågor inom alla ämnesområden behandlas, samtidigt som komplexa frågor kan belysas ur många perspektiv.

Se alla remisser under Publicerat