Vetenskapsakademien avvisar förslag i statlig utredning

Både den akademiska friheten och svensk forsknings konkurrenskraft hotas om förslagen i betänkandet från Styr- och resursutredningen (även kallad Strut) genomförs. Det menar Kungl. Vetenskapsakademien i ett yttrande.

Betänkandet En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan är resultatet av en utredning som gjorts av Pam Fredman, tidigare rektor vid Göteborgs universitet. Målsättningen har varit att hitta en ändamålsenlig styrning av universitet och högskolor som ska ”främja akademisk frihet, kvalitet och ansvarstagande”.

Men Kungl. Vetenskapsakademien menar att förslagen tvärtom innebär en ökad byråkratisering av högskolan. Akademien vänder sig särskilt mot förslaget om så kallad dialogbaserad styrning. ”Såsom det presenteras kan det närmast betraktas som ett hot mot den akademiska friheten. Förslaget öppnar upp för politisk detaljstyrning på ett sätt som kan få oförutsägbara konsekvenser, t.ex. i samband med nya politiska majoriteter.” skriver Vetenskapsakademien i ett yttrande.

”Värna Vetenskapsrådet”

Akademien anser också att förslaget om en omfördelning av medel till förmån för direktanslag till lärosätena på bekostnad av konkurrensutsatta medel från forskningsråden är oroande. ”I dag svarar Vetenskapsrådet för en viktig del av de offentliga medlen och låter forskare konkurrera på lika villkor. Det är ett välfungerande system som staten ska vara rädd om.”

Extern sakkunnighetsbedömning och konkurrens främjar generellt sett vetenskaplig kvalitet och förnyelse enligt Akademiens företrädare. Att istället låta lärosätena fördela en större del av medlen är knappast en fördel. ”Vetenskapsakademiens ledamöters erfarenheter är att svenska universitet ofta har svårt att prioritera och att göra nysatsningar. Det tenderar att finnas starkt konserverande krafter inom universiteten där interna intressegrupper ofta väger tyngre än forskningens kvalitet”, skriver de.

Akademien tror inte heller att ett sådant system skulle gynna arbetet för ökad jämställdhet, något utredningen hoppas. Tvärtom hävdar Vetenskapsakademien att ”en stor risk om man ersätter objektiva kriterier, som publikationer och citering, med mer informella metoder är att större utrymme ges för godtycke”.

FAKTA
Kungl. Vetenskapsakademien, stiftad år 1739, är en oberoende organisation som har till uppgift att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället. Akademien tar särskilt ansvar för naturvetenskap och matematik, men strävar efter att öka utbytet mellan olika discipliner. Vetenskapsakademien har cirka 460 svenska och 175 utländska ledamöter. Det handlar om framstående forskare inom bland annat matematik, naturvetenskap, teknik, samhällsvetenskaper eller humaniora.

Läs yttrandet i sin helhet
Pressbilder att ladda ned finns i pressrummet.

Kontakt:
Hans Ellegren,
andre vice preses i Kungl. Vetenskapsakademien
och ordförande i kommittén för forskningspolitiska frågor,
hans.ellegren@kva.se
070-425 06 37

Presskontakt:
Eva Nevelius,
pressansvarig vid Kungl. Vetenskapsakademien
eva.nevelius@kva.se
070-878 67 63