Uttalande om att säkerställa akademisk frihet

ALLEA (All European Academies), European University Association och Science Europe har gjort ett gemensamt uttalande om vikten av konkreta åtgärder för att garantera akademisk frihet och institutionernas självbestämmande i Europa. Uttalandet har föranletts av den senaste tidens utveckling i bland annat Ungern och Turkiet.

ALLEA är en sammanslutning av nära 60 nationella vetenskaps-, konst- och vitterhetsakademier i Europa där Kungl. Vetenskapsakademien ingår. I dagarna gör ALLEA tillsammans med de europeiska universitetens samarbetsorganisation och Science Europe, en medlemsorganisation för finansiärer av forskning, ett uttalande om situationen för forskning och vetenskap i Europa.

Antonio Loprieno, ordförande i ALLEA, betonar i ett pressmeddelande att akademisk frihet och självbestämmande är helt grundläggande för de akademiska institutionerna.

– Den senaste utvecklingen i Europa med växande politiska påtryckningar i vissa länder har gjort oss smärtsamt medvetna om vikten av att försvara dessa kärnvärden till varje pris. Det har blivit dags för forskare, men också för samhället i stort, att stå upp mot orättvisa överträdelser och kräva ett bättre skydd för vetenskapen, säger han.

I uttalandet ställer de tre organisationerna krav på regeringar och myndigheter att försvara den akademiska friheten genom att säkerställa ett sunt regelverk och låta bli att lägga sig i den interna verksamheten vid institutioner för högre utbildning och forskning. Här framhålls också att forskare, lärare och studenter måste garanteras rätten att fritt uttrycka sina åsikter. Universitet, forskningsfinansiärer, akademier och andra forskningsorganisationer bör fostra en kultur där rätten att öppet dela synpunkter och åsikter är något som värderas högt.

”Större politiskt tryck”

Enligt ALLEA är bakgrunden att ett större politiskt tryck på senare tid riktats mot universitet och akademier i Europa. EU-parlamentet har bland annat startat en process för att avgöra om demokratiska värderingar, däribland akademisk frihet, har underminerats i Ungern.

År 2018 förbjöd Ungerns regering undervisning om genusvetenskap och man tvingade Central Europe University att förlägga merparten av sin verksamhet utanför landets gränser. Kungl. Vetenskapsakademien skrev då till den ansvarige ministern i Ungern och framhöll betydelsen av fri forskning och god utbildning. I sitt svar garanterade ministern den akademiska friheten, men trots detta har man nu ingripit mot landets vetenskapsakademi.

Efter långa budgetdiskussioner med regeringen har Ungerns vetenskapsakademi motvilligt förändrat sina forskningsinstitut. Dessa har nu fått en ny ledning som visserligen består av akademiker och forskare men vars ordförande utses av premiärministern.

I Turkiet har den akademiska sektorn hamnat under ökad press efter kuppförsöket 2016 då tusentals offentligt anställda blev av med sina jobb, däribland akademiker knutna till ALLEA:s medlemsorganisationer och chefer inom högre utbildning.

Det gemensamma uttalandet innehåller ett krav på konkreta åtgärder och visar på den oro som organisationerna delar när det gäller att akademisk frihet och självbestämmande inte längre är någon självklarhet i Europa. Något som organisationerna menar kan få allvarliga konsekvenser både för vetenskapen och samhället i stort.

Läs det engelska pressmeddelandet från ALLEA och uttalandet i sin helhet: Academic freedom and institutional autonomy: Commitments must be followed by action. Joint statement by ALLEA, EUA and Science Europe