Två fysiker och en statsvetare invalda i akademien

Vid den allmänna sammankomsten 16 januari invaldes Gunnar Ingelman, Uppsala universitet, Lene Vestergaard Hau, Harvard University, Cambridge, USA och Daniel Tarschys, Stockholms universitet i akademien.

SVENSKA LEDAMÖTER

Klassen för fysik (III)
Gunnar Ingelman 
är professor i subatomär fysik vid Institutionen för fysik och astronomi, Uppsala universitet. Han arbetar främst  med teoretisk fysik i nära anslutning till experiment, så kallad fenomenologi, och har lanserat flera nya teoretiska idéer som har fått stort genomslag. Merparten av Ingelmans vetenskapliga arbeten ligger inom teorin för den starka kraften, den kraft som binder samman atomkärnorna och deras beståndsdelar. Han har också publicerat artiklar inom det nya området astropartikelfysik, som studerar kosmisk partikelstrålning, till skillnad från den sedan länge etablerade forskningen kring universums elektromagnetiska strålning. Med hjälp av astropartikelfysiken hoppas man bland annat att få mer information om den mörka materien, som man i dag antar utgör huvudparten av universums massa. Ingelman är dessutom en mycket god pedagog och popularisatör, och har bland annat mottagit Uppsalastudenternas pris för bästa lärare.

Klassen för humaniora och för framstående förtjänst om vetenskap (X)
Daniel Tarschys
är professor i statsvetenskap vid Statsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet. Tarschys har en omfattande vetenskaplig produktion inom bland annat studiet av offentlig förvaltning, offentlig sektor och offentliga finanser samt europeisk integration. Under senare år har Tarschys spelat en framträdande roll inom forskningen om Europa och den svenska grundlagen. Han var riksdagsledamot under åren 1976-82 och 1985-91 och är för närvarande medlem av forskningsberedningen. Mellan 1995 och 1999 var han generalsekreterare i Europarådet i Strasbourg – ett samarbete mellan Europas stater för att värna demokrati, respekt för de mänskliga rättigheterna och rättsstatens principer. Han spelar en stor roll som förmedlare och förespråkare av forskning i offentliga beslutsprocesser och offentlig diskussion.

UTLÄNDSKA LEDAMÖTER

Klassen för fysik (III)
Lene Vestergaard Hau
är Mallinckrodt Professor of Physics and Applied Physics på Hau Lab vid Harvard University i Cambridge, USA. Hon har gjort mycket lyckade experiment med att manipulera fotoner (ljuspartiklar) och beskriva deras beteende. Forskningsresultaten har varit av stor betydelse för atomfysiken och dess tillämpningar av den grundläggande kvantmekaniken, som beskriver materiens och energins beteende i mikrokosmos. Hon har också gjort insatser för att popularisera vetenskap.
www.seas.harvard.edu/haulab