Tre nya ledamöter i akademien

Vid den ordinarie sammankomsten den 10 september valdes Terence Tao, UCLA, in som utländsk ledamot i akademiens klass för matematik. Örjan Gustafsson, Stockholms universitet och H. John B. Birks, Universitetet i Bergen, valdes in i klassen för geovetenskaper som svensk respektive utländsk ledamot.

Svenska ledamöter

Klassen för geovetenskaper

Örjan Gustafsson är professor i biogeokemi vid Institutionen för tillämpad miljövetenskap, Stockholms universitet. Hans forskning har två huvudsakliga inriktningar: studier av det frigjorda kolet från tinande Arktisk permafrost och dess samspel med klimatet, samt studier av aerosoler (en blandning av små partiklar och gas, till exempel luftföroreningar) i bruna moln över södra och östra Asien. Hans arbete bygger på fältobservationer och provtagning, ofta med hjälp av egenutvecklade tekniker. Genom Gustafssons studier av aerosoler har man kunnat karakterisera utsläppskällorna till de bruna molnen och deras relativa storlek vilket har stor betydelse för hur motåtgärder mot de olika utsläppskällorna ska prioriteras. Gustafsson ledde den första etappen av forskningsexpeditionen SWERUS-C3 som syftar till att undersöka kopplingarna mellan klimat, kryosfär (de delar av jordens yta där vatten har fast form) och frisättning av kol från sedimenten. Expeditionen genomfördes i närmare 100 dagar under sommaren 2014 i Norra ishavet, med den svenska isbrytaren Oden.

Utländska ledamöter

Klassen för matematik

Terence Tao är professor i matematik vid Institutionen för matematik, University of California, Los Angeles (UCLA), USA. Hans forskning spänner över ett brett område inom matematiken, allt ifrån harmonisk analys, partiella differentialekvationer, geometrisk, aritmetisk och algebraisk kombinatorik, analytisk talteori med mera. Ett av hans mest kända resultat är Green-Taos sats, bevisad tillsammans med Ben Green, som säger att följden av primtal innehåller godtyckligt långa aritmetiska följder. Tao driver en populär blogg där han delar med sig av sitt arbete och han har också varit drivande i ett av Polymathprojekten, projekt där matematiker världen över samarbetar publikt över nätet för att lösa matematiska problem. Man har där lyckats pressa avståndet mellan primtalspar från 2014 års Schockpristagare Zhangs arbete. 23 oktober håller Tao ett föredrag om detta under Rolf Schock prissymposium i matematik i akademiens Beijersal. Tao började studera på universitetet vid nio års ålder och som 24-åring blev han UCLA:s yngsta professor genom tiderna. Sedan dess har han tilldelats en rad priser och utmärkelser, däribland Fieldsmedaljen 2006 och Crafoordpriset i matematik 2012 som han tilldelades tillsammans med Jean Bourgain, Institute for Advanced Study, Princeton, USA.

Klassen för geovetenskaper

H. John B. Birks är professor vid Institutionen för biologi och Bjerknes centrum för klimatforskning, Universitetet i Bergen. Hans forskning visar på stor bredd inom kvartär paleoekologi och botanik med fokus på fyra områden: pollenanalys och vegetationshistoria; kvantitativ paleoekologi; paleolimnologi samt växtekologi, växtgeografi och alpin botanik. Birks tidigare karriär hade huvudsakligen en vegetationshistorisk inriktning. Hans intresse för metodutveckling ledde sedan till att han var en pionjär för tillämpning av kvantitativ metodik inom kvartär och prekvartär biostratigrafi. Metodiken har blivit en förutsättning för att korrekt tolka paleobiologiska analyser. Birks har därmed haft en framträdande roll i utvecklingen av den moderna kvartära paleoekologin och paleolimnologin, från att vara deskriptiv till att möjliggöra testning av hypoteser med koppling till miljöförändringar, exempelvis sjöars försurning och klimatförändringar.