Riskkapitalister och konkurser i fokus för 2014 års mottagare av Torsten och Ragnar Söderbergs professur i ekonomi

Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat tilldela Per Strömberg vid Handelshögskolan i Stockholm Torsten och Ragnar Söderbergs professur i ekonomi 2014. Anslagen uppgår till sammanlagt 8 miljoner kronor.

Per Strömberg (född 1968) är en internationellt framstående forskare inom området finansiell ekonomi, ett forskningsfält i området mellan nationalekonomi och företagsekonomi. Han är verksam som professor vid Handelshögskolan i Stockholm, där han innehar Handelshögskolans Jubileumsprofessur i finansiell ekonomi, särskilt riskkapital. Han är även biträdande professor vid University of Chicago, IL, USA och föreståndare för Swedish House of Finance – ett nationellt forskningsinstitut med syfte att samla landets bästa forskare inom finansmarknadsområdet.

Strömberg har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm och disputerade 1997 i finansiell ekonomi vid Carnegie Mellon University, PA, USA. Han är verksam inom området corporate finance, en del av den finansiella ekonomin som handlar om de verktyg och analysmetoder som företag använder för att fatta finansiella beslut. Strömbergs forskning innehåller såväl nydanande teori som ambitiös empiri och han har uppmärksammats bland annat för sin forskning om konkursregler och om riskkapitalfinansiering. Per Strömbergs forskning har en betydande praktisk relevans och anknytning till dagsaktuella frågor inom den finansiella sektorn och samhällsekonomin i stort. Hans forskning har vunnit ett flertal priser och han är den ende forskaren som vid två tillfällen har vunnit det prestigefulla Brattle Group Prize för sina publikationer i The Journal of Finance. Strömberg är bland annat ledamot av Kungl. Vetenskapsakademien och Kommittén för Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne.

Torsten Söderbergs Stiftelse och Ragnar Söderbergs stiftelse ger anslag till vetenskaplig forskning och vetenskaplig undervisnings- eller studieverksamhet företrädesvis inom de ekonomiska, medicinska och rättsvetenskapliga områdena. www.torstensoderbergsstiftelse.se, www.ragnarsoderbergsstiftelse.se

Vetenskapsakademien, stiftad år 1739, är en oberoende organisation som har till uppgift att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället. Akademien tar särskilt ansvar för naturvetenskap och matematik, men strävar efter att öka utbytet mellan olika discipliner.

Kontakt

Per Strömberg
Akademiledamot
Tel. 08-736 91 19
per.stromberg@sifr.org

Torsten Persson
Akademiledamot
Tel. 08-16 30 66
torsten.persson@iies.se

Perina Stjernlöf
Pressansvarig 
Tel. 08-673 95 44, 070-673 96 50
perina.stjernlof@kva.se