Tobias Priset – nytt vetenskapligt pris för forskning kring benmärgstransplantation

Kungl. Vetenskapsakademien har fått i uppdrag av Tobias Stiftelsen att utse mottagare till ett nyinrättat vetenskapligt pris för forskning rörande problem av betydelse för benmärgstransplantation.

Tobias Priset består av ett personligt pris på 100.000 kr samt ett forskningsanslag om 2 miljoner kr per år i maximalt 5 år. Syftet är att möjliggöra för pristagaren att bedriva högklassig forskning inom det aktuella området sett i vid bemärkelse.

Nominering och prisutdelning
De medicinska fakulteterna vid svenska universitet och högskolor erbjuds under våren 2008 att var och en nominera maximalt två kandidater. Avsikten är att pristagare skall utses vid Kungl. Vetenskapsakademien i mitten av november 2008, och att priset delas ut vid den allmänna sammankomsten 17 december samma år.

Tobias Stiftelsen
Tobias Stiftelsen har till ändamål att ”stödja upprättandet och vidmakthållandet av ett svenskt register över benmärgsgivare samt forskning på området”. Stiftelsen bildades 1992 och har H.K.H. Kronprinsessan Victoria som sin Höga Beskyddare. Den finansieras av donationer från företag, organisationer och inte minst privatpersoner.

Parallellt med stiftelsen inrättade Stockholms läns landsting ett register över benmärgsgivare, Tobias Registret. Idag är målet på 40.000 givare uppnått. Vid utgången av 2007 har över 486 människor, merparten barn och unga människor, fått ny benmärg via Tobias Registret. I de flesta fall har detta inneburit en vändpunkt i sjukdomsförloppet och en väg tillbaka till livet.

Kungl. Vetenskapsakademien, stiftad år 1739, är en oberoende organisation som har till uppgift att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället. Av hävd tar akademien särskilt ansvar för naturvetenskap och matematik.

Mer information

Tobias Stiftelsen