Tage Erlanders pris 2004

Akademien har beslutat utdela priset på 100.000 kr till docent Erik Svensson, zooekologiska avd., Lunds universitet, för hans forskning kring adaptiv variation i naturliga populationer. Priset utdelas vid högtidssammankomsten 31 mars.

Erik Svensson får priset ”för hans ypperliga forskning om adaptiv variation i naturliga populationer, där han genom att kombinera teoretiskt djup med välvalda experimentella modellsystem framgångsrikt tacklar några av evolutionsbiologins grundfrågor kring differentiering och artbildning”.

Djurets färg avslöjar värdefulla egenskaper
En förutsättning för evolution genom naturligt urval ska kunna fungera är förekomsten av ärftlig variation mellan individer i en population för urvalet att verka på. Av särskilt intresse är variationen i adaptiva egenskaper, dvs. sådana som direkt påverkar överlevnad och/eller reproduktionsframgång. Bland sådana egenskaper märks kroppsstorlek, morfologi (yttre form), fysiologi eller egenskaper som fungerar som signaler inom eller mellan arter, t. ex. sång eller färger.

Erik Svensson har i sin forskning i synnerhet intresserat sig för djurs färgegenskaper. Bjärta färger fungerar som signaler till det motsatta könet eller som varningssignaler för att undvika att bli tagen av rovdjur. Ofta styrs de av en eller några få gener. Svensson har visat att färgerna kan vara genetiskt kopplade till andra egenskaper som t.ex. sjukdomsresistens. Om en sådan koppling finns talar man om s. k. korrelerande selektion. En individs färg kan alltså fungera som signal till artfränder om djurets överlevnadsförmåga eller kvalitet.

Erik Svensson har studerat färgformernas betydelse hos en art av ödlor i Kalifornien och bedriver sedan en tid liknande studier på insekter (flicksländor) i Sverige. Sådana studier kan ha stor betydelse för förståelsen av artbildning. Isolerade grupper av djur kan uppstå, där partnervalet styrs av färgen och nya arter bildas. Även för studier av biodiversitet inom naturvårdsbiologin är denna ganska sällsynta typ av undersökningar värdefulla.

——————————————
Tage Erlanders pris: För att stödja svensk forskning inom naturvetenskap och teknik samt för att hedra statsminister Tage Erlanders minne har stiftelsen Tage Erlanders fond för naturvetenskap och teknik i samarbete med Kungl. Vetenskapsakademien instiftat Tage Erlanders pris. Priset utdelades för första gången 2001 inom ämnet fysik och tilldelas åren därefter kemi, teknik ochbiologi, fysik igen osv.

Tidigare pristagare: Martin Cederwall, Chalmers tekniska högskola, Göteborg, fysik, 2001; Xiaodong Zou, Stockholms universitet, kemi, 2002; Eva Malmström Jonsson, teknik, 2003, KTH, Stockholm

Prissumma: 100 000 kr. Priset överlämnas vid Kungl. Vetenskapsakademiens högtidssammankomst den 31 mars.

Mer information

Erik Svenssons hemsida