Tage Erlanders pris 2003

Eva Malmström Jonsson, institutionen för fiber- och polymerteknologi, KTH, Stockholm får priset ”för hennes forskning rörande funktionella organiska polymera material med viktiga tillämpningar inom både fotonik och papperstillverkning”.

Material som förändrar vår vardag
Inom modern materialforskning riktas mycket intresse mot de kemiska föreningar som kallas polymerer, makromolekyler som består av långa repeterande kedjor av små byggstenar (kolväteenheter). Polymermaterial kan göras billiga och lätta att framställa och används i så skilda produkter som förpackningar, bredbandskablar och målarfärg.

Eva Malmström Jonsson är en framgångsrik polymerkemist. Hennes materialforskning har gett resultat som spänner över många tänkbara användningsområden. En av de polymertyper hon arbetar med kallas dendritiska polymerer vilka består av kedjor som är starkt förgrenade. Beroende på vilka processer som används i framställningen kan olika egenskaper hos materialen erhållas.

Malmström Jonsson har också studerat en metod som kallas kontrollerad radikal polymerisation som används för att foga samman små molekyler till stora makromolekyler. Här drar man nytta av att vissa reaktiva och kortlivade mellanformer av de små molekylerna kan fås att reagera kontrollerat för att ge polymerer med väldefinierad struktur. Denna teknik gör det t ex möjligt låta polymerkedjor växa direkt på en fast yta.

De dendritiska polymererna kan användas i vitt skilda tillämpningar t ex som tillsatser som underlättar framställning av plastfilm eller som bärare av aktiva optiska komponenter. En särskild tillämpning av detta är vid skydd mot laserstrålning, där den dendritiska polymeren förses med en komponent som skyddar en sensor, som vårt öga, genom att oskadliggöra laserljuset. Den andra metoden, med kontrollerad radikalpolymerisation har bl a använts för att framställa vattenavvisande papper och för att göra mönstrade ytor.

Eva Malmström Jonsson, 36 år, är född 1966 i Stockholm. Hon blev kemiingenjör vid KTH 1991 och disputerade 1996 på en avhandling om syntes av polyestrar vid institutionen för polymerteknologi vid KTH. Hon var post doc vid IBM/Stanforduniversitetet i Kalifornien 1996–1997. Sedan 2002 är hon universitetslektor vid sin tidigare institution. Eva Malmström Jonsson är också en uppskattad lärare och utsågs år 2000 till ”Årets lärare” av Bergssektionen vid KTH.

Tidigare pristagare: Martin Cederwall, Chalmers tekniska högskola, Göteborg, fysik, 2001. Xiaodong Zou, Stockholms universitet, kemi, 2002.
Prissumma: Prissumman är 100 000 kr till pristagaren personligen, samt 100 000 kr avsett för hennes forskning. Priset överlämnas av H. M. Konungen vid Kungl. Vetenskapsakademiens högtidssammankomst den 31 mars.