Synpunkter på promemoria om ändringar i högskolelagen

Vetenskapsakademien har inkommit med synpunkter om ändringar i högskolelagen enligt förslag i promemoria Ändringar i högskolelagen för att främja den akademiska friheten och tydliggöra lärosätenas roll för det livslånga lärandet.

I promemorian föreslås lagändringar i syfte att stärka och förtydliga vikten av akademisk frihet samt högskolans ansvar för det livslånga lärandet. Vetenskapsakademien välkomnar initiativet att förtydliga och betona dessa förutsättningar för högskolans verksamhet och ställer sig allmänt positiv till förslagen. I yttrandet kommenteras förslagen och revideringar av lagtexten föreslås.

Ladda ner och läs hela svaret nedan

Som obunden, icke-statlig organisation är akademien en välrenommerad remissinstans för i första hand forskningsrelaterade frågeställningar. I och med att Vetenskapsakademien omfattar alla forskningsområden kan frågor inom alla ämnesområden behandlas, samtidigt som komplexa frågor kan belysas ur många perspektiv.