Synpunkter om promemoria ”Ökad kvalitet i lärarutbildningen och fler lärare i skolan”

Vetenskapsakademien har valt att inkomma med synpunkter på promemorian Ökad kvalitet i lärarutbildningen och fler lärare i skolan.

Lärarutbildningen är en professionsutbildning som likt andra utbildningar ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Vetenskapsakademien välkomnar de förslag i promemorian som syftar till att stärka läraryrket som profession genom att förstärka utbildningens bas i beprövad erfarenhet. Samtidigt avvisar Vetenskapsakademien den politiska detaljreglering och försvagning av det vetenskapliga innehållet i utbildningen som också föreslås i promemorian.

Som obunden, icke-statlig organisation är akademien en välrenommerad remissinstans för i första hand forskningsrelaterade frågeställningar. I och med att Vetenskapsakademien omfattar alla forskningsområden kan frågor inom alla ämnesområden behandlas, samtidigt som komplexa frågor kan belysas ur många perspektiv.