Synpunkter om delbetänkandet ”Personuppgiftsbehandling vid antalsberäkning inför klinisk forskning”

Vetenskapsakademien har lämnat synpunkter på delbetänkandet av Kommittén för teknologisk innovation och etik (KOMET), Personuppgiftsbehandling vid antalsberäkning inför klinisk forskning.

Genomförande av så kallad antalsberäkning är ett viktigt inledande steg i bedömningen av möjligheten att genomföra kliniska forskningsprojekt och därigenom utveckla vårdens kvalitet. Det har dock funnits oklarheter när det gäller det juridiska regelverket som styr arbetet med antalsberäkning vilket varit till nackdel för svensk forsknings innovationsarbete. Vetenskapsakademien anser att utredningen ger en god beskrivning och analys av de rättsliga förutsättningarna för en vårdgivare att utföra sådan personuppgiftsbehandling som är nödvändig för den antalsberäkning som behövs inför beslut om att inleda en studie inom klinisk forskning. Utredningen belyser även på ett förtjänstfullt sätt de etiska överväganden som är aktuella i samband med antalsberäkning för klinisk forskning.

Vetenskapsakademien anser att utredningens förslag till ändring i patientdatalagen är väl motiverad och kommer att vara till fördel för svensk klinisk forskning.

Som obunden, icke-statlig organisation är akademien en välrenommerad remissinstans för i första hand forskningsrelaterade frågeställningar. I och med att Vetenskapsakademien omfattar alla forskningsområden kan frågor inom alla ämnesområden behandlas, samtidigt som komplexa frågor kan belysas ur många perspektiv.