Synpunkter beträffande ERA action points

Vetenskapsakademien har yttrat sig till Vetenskapsrådet och Vinnova beträffande det europeiska forskningsområdet ERA (European Research Area).

Akademien anser att strävan efter excellens inte framhålls tillräckligt. Excellens och kvalitet är av yttersta vikt och bör betonas under varje åtgärd. I yttrandet uttrycks också en oro för att de förslagna ERA åtgärderna är för många och att de är alltför detaljerade. Det nya ERA bör främst inriktas på att undanröja hinder och att främja vetenskap och forskning av hög kvalitet. Det finns en risk att det nya ERA i slutändan inte kommer att stärka europeisk forskning och innovation utan istället leda till ytterligare administrativ börda av forsknings- och innovationssystemen på europeisk och nationell nivå.

Utöver övergripande synpunkter har Akademien lämnat mer detaljerade synpunkter till åtgärderna 1, 3 och 6 (Action1: Enable Open Science including through the European Open Science CloudAction 3: Reform the Assessment System for research, researchers and institutionsAction 6: Protect academic freedom).

Som obunden, icke-statlig organisation är akademien en välrenommerad remissinstans för i första hand forskningsrelaterade frågeställningar. I och med att Vetenskapsakademien omfattar alla forskningsområden kan frågor inom alla ämnesområden behandlas, samtidigt som komplexa frågor kan belysas ur många perspektiv.