Synpunkter beträffande ansökan om klinisk prövning med genmodifierad organism

Vetenskapsakademien har uppmärksammat Läkemedelsverkets information om ansökan att utföra klinisk studie för att utvärdera säkerhet och immunsvar av ett adenovirusbaserat vaccin (Ad26.RSV.preF) för att förebygga RS virus (RSV) infektion.

Vetenskapsakademien anser att det är mycket angeläget att nya vacciner tas fram och konstaterar att i stort sett alla nya vacciner numera tas fram med hjälp av genteknik. Sverige får inte avstå från vacciner för att de framtagits med modern teknik. Bedömningen av vaccinet måste ske utifrån sedvanliga kriterier om effekt, biverkningar etc.

Som obunden, icke-statlig organisation är akademien en välrenommerad remissinstans för i första hand forskningsrelaterade frågeställningar. I och med att Vetenskapsakademien omfattar alla forskningsområden kan frågor inom alla ämnesområden behandlas, samtidigt som komplexa frågor kan belysas ur många perspektiv.