Sveriges gröna guld

Den årliga tillväxten av svenska skogar är jämförbar med Norges årliga oljeproduktion. Skogsbiomassatillväxten varje år är cirka 85 megaton (Mt) vilket omräknat i energienheter motsvarar 425 terawattimmar (TWh), alltså av samma storleksordning som Sveriges årliga energianvändning.

Kungl. Vetenskapsakademiens Energiutskott publicerar idag rapporten ”Den svenska skogen, energin och koldioxiden”. Rapporten behandlar översiktligt den svenska skogsproduktionen med fokus på energigenerering, industriella produkter, avverkningsrester (grenar, toppar, stubbar) samt ökning av skogsförrådet (kolsänka). Det totala skogsförrådet ökar i princip varje år genom att tillväxten är större än avverkningen.

Den växande skogen spelar en viktig roll för klimatets utveckling genom upptaget av koldioxid från atmosfären. Den svenska skogens upptag av kol är av storleksordningen 150 Mt koldioxid per år, vilket är tre gånger så mycket som de totala koldioxidutsläppen från förbränningen av fossila bränslen.

Av det i skogsmassan upplagrade kolet återgår dock en del relativt snabbt till atmosfären genom förbränning i samband med energigenerering och vid tillverkning av papper och pappersmassa; ungefär hälften av den avverkade skogen används för dessa ändamål. Men ökningen av skogsförrådet tillsammans med ”kolinbindningen” i sågade trävaror innebär att de svenska fossila koldioxidutsläppen är kompenserade och i det närmaste försumbar.