Sveriges bästa lärare i naturvetenskap och matematik

För entusiasm, nya idéer och engagerat arbete som väcker elevernas intresse för fysik, kemi, biologi och matematik belönas fyra lärare med Ingvar Lindqvistprisen 2000:

Terhi Bisander, Tallbohovskolan, Järfälla
Cecilia Christiansen, S:t Eriks Katolska Skola, Enskede
Wolfgang Dietrich, Tensta Gymnasium, Spånga
Elisabeth Strömberg, Östrabogymnasiet, Uddevalla

Pristagarna inbjuds som Vetenskapsakademiens gäster under några dagar vid månadsskiftet mars/april. Höjdpunkten under dessa dagar blir akademiens högtidssammankomst den 31 mars, då de får mottaga sina pris ur H M Konungens hand. Den 1 april genomförs också ett särskilt program på Vetenskapsakademien där pristagarnas arbete presenteras närmare.

Varje pristagare får ett personligt pris på 25.000 kr. Respektive skola får dessutom dels 10.000 kr till naturvetenskapliga aktiviteter, dels 10.000 kr till sitt bibliotek för inköp av litteratur inom matematik samt de naturvetenskapliga ämnena. Årets pris har möjliggjorts genom stöd från Gertrude och Ivar Philipsons Stiftelse.

Vetenskapsakademien vill genom sitt lärarpris visa Sveriges lärare i naturvetenskap och matematik sin uppskattning. Akademien vill samtidigt fästa samhällets uppmärksamhet på lärarnas viktiga roll för landets utveckling. Pristagarna är nominerade av kolleger, rektorer, föräldrar eller elever och har, efter beredning av Kommittén för Vetenskap och Skola, valts av akademiens ledamöter.

Lärarpriset har fått sitt namn efter professor Ingvar Lindqvist, som under åren 1988-91 var akademiens preses. Han tog initiativ till en rad akademiaktiviteter, som alla visar på lärarnas viktiga roll i samhället. Priset utdelades första gången 1991.

INGVAR LINDQVISTPRISEN 2000

Terhi Bisander, Tallbohovskolan, Järfälla, får priset i matematik och kemi för sin entusiasmerande och fantasifulla undervisning där kreativa experiment används för att ge verklighetsanknytning till teorier och till att stimulera eleverna till egen reflektion.

Terhi Bisander startade som hemspråkslärare och utbildade sig sedan vidare till grundskollärare för år 1-7 med MaNo-inriktning. Genom kompletteringar i kemi, fysik, teknik och didaktik har hon behörighet att undervisa upp till grundskolans år 9. Terhi Bisander har arbetat snart sju år på Tallbohovskolan. Hon ger eleverna en verklighetsbaserad helhet i undervisningen, t ex genom projektarbeten över ämnesgränserna med konkret material till hjälp. Dessutom lägger hon speciell energi på att stärka flickornas intresse för matematik och naturvetenskap.
Adress: Tallbohovskolan, Snapphanevägen 17, 177 34 Järfälla, tel: 08-580 293 42, fax: 08-580 282 55, e-post: tallbohovskolan@remotecom.se

Cecilia Christiansen, S:t Eriks Katolska Skola, Enskede, får priset i matematik och kemi för sin fantasifyllda och tydliga undervisning som förenar ämnesinriktning med elevinriktning och som, i ett kritiskt skolstadium, förmår engagera elever med olikartad bakgrund i matematik och naturvetenskap.

Cecilia Christiansen är sedan sex år tillbaka lärare i matematik och naturorienterande ämnen för grundskolans år 7-9. Tävlingar, frågesporter och kemikvällar är några exempel på de många okonventionella metoder hon använder sig av för att öka elevernas intresse för MaNo. På detta sätt har hon fått eleverna att upptäcka de naturorienterande ämnena på nytt. Problemlösning och elevaktivitet är nyckelord i Cecilia Christiansens verksamhet. Tack vare hennes insatser har elevernas ämneskunskaper förbättrats och andelen elever som söker till naturvetenskapligt program från hennes skola har ökat markant.
Adress: S:t Eriks Katolska Skola, besöksadress: Enskedevägen 71-73, postadress: Hemmansvägen 8, 122 38 Enskede, tel: 08-39 34 53, fax: 08-39 24 72

Wolfgang Dietrich, Tensta Gymnasium, Spånga, får priset i fysik för sina innovativa insatser inom fysikundervisningen, där han lyckats kombinera den traditionella fysikundervisningen med den moderna informationsteknologin.

Wolfgang Dietrich är lektor i fysik och arbetar sedan åttiotalet på Tensta gymnasium. Han har under dessa år förnyat fysikundervisningen på ett enastående sätt, inte minst genom den målmedvetna satsning på informationsteknologi som han initierat. Han är initiativtagare och skapare av Naturvetarcentrum i Tensta. Tack vare hans insatser finns på skolans webbplats ett komplett kursmaterial för Fysik A som inom kort kommer att revideras till ett interaktivt läromedel med instruktionsfilmer och simuleringar m m tänkt att användas i distansundervisning. Wolfgang Dietrichs arbete har rönt stor uppskattning även utomlands.
Adress: Tensta gymnasium, Hagstråket 11, 163 63 Spånga, tel: 08-621 27 00, fax: 08-795 75 60, e-post: wodie@tea.edu.stockholm.se webbadress: www.tea.edu.stockholm.se

Elisabeth Strömberg, Östrabogymnasiet, Uddevalla, får priset i biologi för sina nydanande insatser i utvecklingen av bioteknikundervisningen på gymnasiet. Hon bidrar starkt till utvecklingen av ett viktigt ämne inom skolan där undervisningstradition i stor utsträckning saknas.

Elisabeth Strömberg är lärare i kemi och biologi på gymnasiet. Hon fördjupar sig fortlöpande inom sina ämnen och utnyttjar varje tillfälle att dela med sig av sina nya kunskaper till elever och kolleger. Hon är mycket intresserad av andra länders undervisning och undervisningsmaterial och har tagit initiativ till internationella samarbetsprojekt av olika slag. Elisabeth Strömberg har också utarbetat egna studiematerial samt anordnat särskilda kurser.
Adress: Östrabogymnasiet, Kämpegatan 36, 451 81 Uddevalla, tel: 0522-960 00, fax: 0522-976 53, webbadress: www.ostrabo.uddevalla.se