Svenska forskare belönas för forskningsinsatser

Sju svenska forskare hedras med priser och belöningar från Kungl. Vetenskapsakademien för sina forskningsinsatser inom harmonisk analys, immunbristsjukdomar, rationella aktörer, kometkärnors gasutflöden, proteinveckning och molekylära vetenskaper.

HILDA OCH ALFRED ERIKSSONS PRIS 2009
150 000 kr, till professorerna LENNART HAMMARSTRÖM och EDVARD SMITH, Karolinska Institutet, Huddinge, ”för deras upptäckter rörande medfödda immunbristsjukdomar”.

Pernilla Wittung-Stafshede, mottagare av Wallmarkska priset 2009.

WALLMARKSKA PRISET 2009
150 000 kr, till professor PERNILLA WITTUNG-STAFSHEDE, Umeå universitet, ”för hennes betydelsefulla studier av proteinveckning ’in vitro’ och ’in vivo’”.

TAGE ERLANDERS PRIS FÖR NATURVETENSKAP OCH TEKNIK 2009
150 000 kr, fördelat på 100 000 kr i forskningsanslag och 50 000 kr till ett symposium/workshop, till filosofie doktor ANDREAS AXELSSON, Stockholms universitet, ”för hans insatser för utvecklandet av funktionalkalkylen inom harmonisk analys, vilket ledde till beviset av Lions’ förmodan”.

ARNBERGSKA PRISET 2009
100 000 kr, till filosofie doktor ROBERT ÖSTLING, Stockholms universitet, ”för hans analys av strategisk interaktion mellan begränsat rationella aktörer”.

EDLUNDSKA PRISET 2009
100 000 kr, till filosofie doktor BJÖRN DAVIDSSON, Uppsala universitet, ”för hans nyorienterande och banbrytande insatser avseende kometkärnors gasutflöden, massa och topografi”.

SVANTE ARRHENIUSMEDALJEN 2009
till professor BENGT NORDÉN, Chalmers tekniska högskola, Göteborg, ”för hans utveckling av polariserad ljusspektroskopi (framför allt linjärdikroism) för studiet av molekylära växelverkningar och struktur i komplexa system, och för beskrivning av de mekanistiska grunderna för DNA-ligand-interaktioner, samt för upptäckter och uppfinningar som givit grundläggande insikt kring nukleinsyrors termodynamik och kinetik”.

Samtliga belöningar utdelas vid Vetenskapsakademiens högtidsdag den 31 mars 2009.

Mer information om pristagarna finns under Relaterade dokument nedan.

Kontaktperson:
Erik Huss, pressansvarig, KVA, 08-6739544, 070-6739650, erik.huss@kva.se

Kungl. Vetenskapsakademien, stiftad år 1739, är en oberoende organisation som har till uppgift att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället. Akademien tar särskilt ansvar för naturvetenskap och matematik, men strävar efter att öka utbytet mellan olika discipliner.

Dokument