Strömer-Ferrnerska belöningen 2010

Efter förslag från klassen för matematik beslutade Kungl. Vetenskapsakademien igår den 14 april att Strömer-Ferrnerska belöningen 2010 om 30 000 kr ska tilldelas Jonas Söderberg vid Kungl. Tekniska högskolan.

Prismotiveringen lyder:

”för hans viktiga insatser om Hilbert-funktioner och Betti-tabeller för graderade moduler över kommutativa ringar, vilka nu allmänt citeras under rubriken ’Boij-Söderbergs teori’ ”.

Strömer-Ferrnerska belöningen

I ett gåvobrev daterat 4 november 1777 överlämnade dåvarande ständige sekreterarens syster, fru Anna Maria Elvia och hennes make Mårten Strömer, ett belopp om 46 dukater, 248 riksdaler, 23 skilling och 6 runstenar till akademien. Avkastningen av denna fond skulle gagna, citat:

”antingen till Premium för dem, som pröfvats hafva å daga lagt grundeligaste insigt och största färdighet vid upplösande och besvarande af de Ämnen och Frågor, som Kongl. Vetenskaps-Academien skulle finna godt, uti Mathematiska Vetenskapernas hvarjehanda grenar, till allmän nytta, hädanefter at uppgifva och framställa; eller ock till uppmuntran och belöning åt dem af våra Svenska Mathematics, som utgifva något hederligt och nyttigt arbete, hörande till samma Vetenskaper…”

Någon utdelning gjordes emellertid inte förrän fonden slog samman med den Ferrnerska donationen 1952, och den årliga disponibla avkastningen var då 400 kr. Idag uppgår kapitalet till 678 000 kr (2009) och belöningen är 30 000 kr.