Stort pris till forskning om lönebildningen

Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat utdela Söderbergska priset 2003 på 800.000 kr till professor Lars Calmfors, Institutet för internationell ekonomi, Stockholms universitet, ”för hans vetenskapliga insatser rörande lönebildning och ekonomisk politik”

Lars Calmfors har under åttio- och nittiotalen gett flera viktiga bidrag till nationalekonomisk forskning kring centrala frågor inom svensk och europeisk ekonomisk politik. Han har gjort pionjärarbeten på flera relaterade områden: hur samspelet mellan lönebildning och ekonomisk politik fungerar i ekonomier med starka fackföreningar, vilken betydelse lönebildningen har för en lagstadgad arbetstidsförkortnings effekter på sysselsättningen, och hur makroekonomiska utfall är relaterade till centraliseringsgraden i löneförhandlingarna – den ”puckelformade” s.k. Calmfors-Driffillkurvan.

Calmfors har gjort uppmärksammade undersökningar av olika arbetsmarknadspolitiska programs effekter på sysselsättningen. Under de senaste åren har han presenterat flera nya resultat kring arbetsmarknadspolitik innanför och utanför EMU, vilka bl.a. belyst det dubbelriktade orsakssambandet mellan valutakurssystem och reformer av arbetsmarknaden.

Under det senaste decenniet har Calmfors också varit en ledande bidragsgivare till den praktiska diskussionen om svensk ekonomisk politik. Hans ledarskap av EMU-utredningen med dess breda vetenskapliga angreppssätt gav ett viktigt bidrag till kunskapsbasen för den ekonomiska politiken.

Priset utdelas vid en ceremoni på Kungl. Vetenskapsakademien den 15 maj. Prissumman uppgår till 800.000 kr.

Lars Calmfors föddes 1948 i Stockholm. Han doktorerade 1978 i nationalekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm och är sedan 1988 professor i internationell ekonomi vid Stockholms universitet.