Stort anslag till studie om hur barn med dyslexi kan stöttas genom läppläsning

Jakob Åsberg Johnels, vid Gillbergcentrum och Göteborgs universitet, tilldelas 1, 2 miljoner kronor från Lennart ”Aktiestinsen” Israelssons forskningsstiftelse. Pengarna går till en studie som ska undersöka om barn med dyslexi tittar mer på andras munnar för att avkoda tal.

Jakob Åsberg Johnels. Foto: Josefin Bergenholtz, Göteborgs universitet

Kungl. Vetenskapsakademien förvaltar stiftelsen som är ett arv från smålänningen Lennart ”Aktiestinsen” Israelsson som gjorde sig känd genom att bygga en mycket stor förmögenhet på aktier. Under sina senare år skänkte han bort stora delar av sin förmögenhet till forskning och utbildningsinsatser.

2017 års anslag från Lennart ”Aktiestinsen” Israelssons stiftelse Individ och Samhälle – för forskning till utbildningssystemets fromma, på 1 200 000 kronor, tilldelas Jakob Åsberg Johnels för projektet ”Tittar skolbarn med dyslexi mer på andras munnar för att avkoda tal, och kan visuell information från munnen hjälpa dem att kompensera för fonologiska svårigheter under läsinlärning”.

Tidigare forskning har pekat på att en underliggande problematik i dyslexi ligger i förmågan att processa språkets ljudstruktur, vilket gör att kopplingen mellan språkljud och bokstav blir instabil. I det aktuella projektet avser man att testa hypotesen att barn med dyslexi är mer beroende av visuellt stöd från andras munnar för att processa språk. Med hjälp av ögonrörelsekamerautrustning undersöks hur barn med dyslexi spontant tittar på andras ansikten för att se om de orienterar sin blick mot munnen. I en träningsstudie testar man sedan hypotesen att barn med dyslexi lättare lär sig att läsa av ord om de tränats in med visuellt stöd från en mun som artikulerar ordens uppbyggnad.

Studien har ett tydligt fokus och avser en inlärningsmässigt mycket relevant fråga för en relativt stor andel av eleverna i skolan. Dess design är väl genomtänkt och studien förefaller kunna ge ett intressant nytt bidrag till forskningen på området, liksom till en förbättrad praktik vad avser pedagogiska metoder för barn och ungdomar med dyslexi.

– Det är ett angeläget forskningsprojekt om dyslexi, som är ett problem som berör en stor andel av eleverna i skolan och som många pedagogiskt verksamma brottas med, säger Stefan Svallfors, ordförande i Kommittén för Lennart ”Aktiestinsen” Israelssons stiftelse individ och samhälle.

Jakob Åsberg Johnels är docent, universitetslektor och pedagog vid Gillbergcentrum och Enheten för logopedi vid Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Göteborgs universitet, och Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Han undervisar och forskar om tal- och skriftspråkliga funktionsnedsättningar och om autism hos barn, ungdomar och vuxna.

Mer information om Jakob Åsberg Johnels och hans forskning finns här:

Om stiftelsen och ”Aktiestinsen”

År 2008 donerade Lennart ”Aktiestinsen” Israelsson cirka 28 miljoner kronor till instiftandet av Lennart ”Aktiestinsen” Israelssons stiftelse Individ och Samhälle – för forskning till utbildningssystemets fromma. Ändamålet med stiftelsen är att ge stöd till forskning som bidrar till vetenskapligt grundad kunskap om individers utveckling.

Lennart ”Aktiestinsen” Israelsson, började jobba på SJ 1940 som stationsföreståndare i småländska Malmbäck utanför Nässjö. Fyra år senare började han intressera sig för aktier. Efter några bra affärer, som blev uppmärksammade i pressen, fick Lennart smeknamnet Aktiestinsen. År 1980 hade han fått ihop sin första miljon och aktieportföljen uppgår i dag till cirka 100 miljoner kronor. 

Lennart ”Aktiestinsen” Israelsson avled i mars 2017, han blev 101 år gammal.