Söderbergska priset i rättsvetenskap 2005

Akademien har beslutat utdela priset på 1 miljon kr till två synnerligen betydelsefulla företrädare för svensk straff- respektive kontraktsrätt: prof. em. Nils Jareborg, Uppsala universitet och prof. em. Jan Ramberg, Stockholms universitet.

Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat utdela det Söderbergska priset i rättsvetenskap 2005 på sammanlagt 1 miljon kr till:

Nils Jareborg, juridiska institutionen, Uppsala universitet
”för ett framstående mycket omfattande och nydanande författarskap avseende straffrättens grundfrågor av stor betydelse för nordisk rättsutveckling”

och

Jan Ramberg, juridiska institutionen, Stockholms universitet
”för framstående rättsvetenskapliga insatser av stort praktiskt värde och ett betydelsefullt internationellt utvecklingsarbete inom den kommersiella kontraktsrätten”

Svenska rättsvetare med internationell tyngd

Årets Söderbergska pris delas mellan två jurister som genom en lång och solid yrkesgärning betytt mycket för svensk straff- respektive kontraktsrätt. Pristagarna har en omfattande vetenskaplig produktion inom sina respektive områden och har arbetat med inte bara ett nationellt utan också ett nordiskt och internationellt perspektiv. 
 
Nils Jareborg har främst behandlat grundläggande begrepp och konstruktioner i sin straffrättsliga gärning och på ett unikt sätt utvecklat en egen heltäckande lära inom fältet. Han använde tidigt en modern, särskilt engelsk, språkanalys och utredde hur juridiska begrepp förhåller sig till annan begreppsbildning. Han kritiserade på grundval av sin analys såväl läran om normativa rekvisit som uppsalaskolans värdenihilism. Jareborgs systematik och terminologi har inneburit stora landvinningar, och hans slutsatser har i de flesta fall godtagits i sak.
  
Jareborgs insatser har haft mycket stor betydelse för straffrättsvetenskapen i Norden, och han har betecknats som den främste svenske straffrättsforskaren i modern tid. 

Jan Ramberg inledde sin karriär med jämförande studier av amerikansk och skandinavisk sjörätt och frakträtt. Därefter behandlade han gränsområdet mellan köp-, frakt-, försäkrings- och finansiell rätt. De senaste decennierna har han främst förknippats med verk inom allmän avtalsrätt och köprätt, inkluderande omfattande kommentarer till den svenska och den internationella köplagen. Mot bakgrund av Rambergs enorma praktiska erfarenhet utgör dessa kommentarer standardverk i vilka han lättillgängligt presenterar, analyserar och kommenterar regler, praxis och problem inom nationell och internationell handel. 

I fråga om fraktvillkor har Ramberg varit engagerad i ett betydelsefullt utvecklingsarbete inom den internationella handelskammaren. Sedan Sverige blivit medlem av EU har han inflytelserikt medverkat vid pionjärarbetet på en modellag i allmän kontraktsrätt och obligationsrätt för Europa.

——

Nils Jareborg, född 1938, jur. kand. vid Lunds universitet 1963, jur. dr. och docent i straffrätt vid Uppsala universitet 1969. Forskare vid Statens råd för samhällsforskning 1971-77. Professor i allmän rättslära 1984 respektive straffrätt 1985 vid samma universitet, fram till sin pensionering. 
 
Jan Ramberg, född 1932, jur. kand. vid Uppsala universitet 1955, jur. dr. och docent vid Stockholms universitet 1970. Mellan 1955 och 1970 advokat vid Johan Rambergs advokatbyrå i Göteborg. Professor i civilrätt vid Stockholms universitet från 1983 fram till sin pensionering. 
 
Prissumma:  1 miljon kr som delas lika mellan pristagarna. Priset utdelas vid en ceremoni på Kungl. Vetenskapsakademien den 19 maj. 

Söderbergska priset: Torsten och Ragnar Söderbergs stiftelser ger gemensamma anslag till vetenskaplig forskning och vetenskaplig undervisnings och studieverksamhet företrädesvis inom de ekonomiska, medicinska och rättsvetenskapliga områdena. Under 2004 anslogs närmare 80 miljoner kr.

Det Söderbergska priset utdelas vartannat år inom ekonomi eller rättsvetenskap och vartannat år inom medicin; i det förra fallet efter beslut av Kungl. Vetenskapsakademien och i det andra i samarbete med Svenska Läkaresällskapet. Priset utdelas sedan 1987.