Söderbergska priset 2015

Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat att det Söderbergska priset inom ekonomiska vetenskaper 2015 tilldelas Tore Ellingsen och Magnus Johannesson, båda vid Handelshögskolan i Stockholm,

” för sina gemensamma och inflytelserika arbeten inom området beteendeekonomi.”

Det Söderbergska priset för forskning inom beteendeekonomi

Beteendeekonomi är ett relativt nytt forskningsområde i gränslandet mellan nationalekonomi och psykologi. Bland annat undersöker man drivkrafterna bakom så kallat prosocialt beteende, det vill säga det förhållandet att individer ofta handlar på ett sätt som tycks strida mot snäva egenintressen. Resultaten har implikationer för hur belönings- och kontrollsystem utformas i företag och organisationer.

Tore Ellingsen och Magnus Johannesson är ledande forskare inom området beteendeekonomi. Deras forskning omfattar såväl rent teoretiska bidrag som empiriska studier baserade på kontrollerade experiment. De har i en rad gemensamma studier visat att den traditionella ekonomiska teorins antaganden om ”den ekonomiska människan” i många fall behöver kompletteras med icke-monetära drivkrafter som altruism, rättvisa och socialt anseende.

Ellingsen och Johannesson har utöver sina gemensamma beteendeekonomiska arbeten också lämnat viktiga forskningsbidrag inom andra områden. Ellingsen har bland annat studerat de samhällsekonomiska kostnaderna för monopol, förhandlingar som en evolutionär process, och lönesättning och effektivitet i företag. Johannesson har en omfattande produktion inom området hälsoekonomi och under senare år har han gjort pionjärinsatser när det gäller forskningen om hur ekonomiskt beteende påverkas av genetiska faktorer. 

Tore Ellingsen är född 1962. Fil.dr 1991 vid London School of Economics. Innehar Ragnar Söderbergs professur i nationalekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm. Ellingsen är även utländsk ledamot av Kungl. Vetenskapsakademien.

Personsida med kontaktuppgifter, Handelshögskolan:

www.hhs.se/sv/personsida/?PersonID=951033

Magnus Johannesson är född 1964. Fil.dr 1991 vid Linköpings universitet. Professor i nationalekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm. Johannesson är ledamot av Kungl. Vetenskapsakademien.

Personsida med kontaktuppgifter, Handelshögskolan:

www2.hhs.se/personal/mjohannesson/

 

Prissumma: 1 miljon kronor, som delas lika mellan pristagarna.

Priset utdelas vid en ceremoni på Kungl. Vetenskapsakademien i maj 2015.

Det Söderbergska priset är instiftat av Torsten Söderbergs Stiftelse och Ragnar Söderbergs stiftelse. Sedan 1986 utdelas priset vartannat år till framstående forskare inom ekonomi eller rättsvetenskap genom Kungl. Vetenskapsakademien, och vartannat år till framstående forskare inom medicin genom Svenska Läkaresällskapet. Läs mer på www.torstensoderbergsstiftelse.se och www.ragnarsoderbergsstiftelse.se .

Kungl. Vetenskapsakademien, stiftad år 1739, är en oberoende organisation som har till uppgift att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället. Akademien tar särskilt ansvar för naturvetenskap och matematik, men strävar efter att öka utbytet mellan olika discipliner.

 

Kontakt

Jessica Balksjö Nannini
Pressansvarig
Kungl. Vetenskapsakademien
08 6739544, 070 6739650
jessica.balksjo@kva.se

Professor Karl Ove Moene
Sakkunnig och ordförande i expertgruppen
Universitetet i Oslo
+47 22855130
k.o.moene@econ.uio.no