Söderbergska priset 2013

Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat att det Söderbergska priset inom rättsvetenskap 2013 på 1 miljon kronor tilldelas Maarit Jänterä-Jareborg, Juridiska institutionen, Uppsala universitet ”för hennes vetenskapliga insatser i den internationella familjerätten”.

Den gränslösa familjen i fokus för årets mottagare av Söderbergska priset

I vår globaliserade värld kommer många med utländsk bakgrund till Sverige, svenskarna reser och flyttar allt oftare utomlands och det bildas familjer över nationsgränserna.

Föremålet för Jänterä-Jareborgs forskning är den internationella familjerätten och hon har framför allt fokuserat på en analys av sambandet mellan de tre regelkomplexen avseende domsrätt, lagval samt erkännande och verkställighet. Eller med andra ord domstols internationella behörighet, val av tillämplig rättsordning samt verkan av utländska avgöranden.

Hon påvisar hur lagvalssystemet har omintetgjort syftet bakom de allt vanligare tvingande civilrättsliga reglerna till skydd för s.k. svagare part. Hon visar också på hur ett bristande samspel mellan erkännanderegler och lagvalsregler kan inbjuda till kringgående av begränsningar i erkännande och verkställighet av utländska underhållsavgöranden.

Maarit Jänterä-Jareborg gör en kritisk analys av utvecklingen mot en europeisk internationell familjerätt utifrån bakgrunden att ländernas rättsordningar kan befinna sig på olika utvecklingsstadier. Hon har aktivt deltagit i den europeiska debatten om utvecklingen av familjerätten i EU och utgjort en föregångare i Norden på detta område. Hennes skrifter har haft inflytande på utvecklingen.

Professor Maarit Jänterä-Jareborg är född 1954. Hon tog sin juris kandidat- och licentiatexamen i Helsingfors. Efter avlagd doktorsexamen i Uppsala 1989 på en avhandling med titeln ”Partsautonomi och efterlevande makes rättsställning, en internationellt-privaträttslig studie” har hon främst varit verksam vid Uppsala universitet, parallellt med ett omfattande internationellt arbete. År 1998 utsågs hon till professor i internationell privat- och processrätt vid Uppsala universitet, där hon fortfarande är verksam. Hon är sedan 2005 ledamot av Kuratoriet för Haagakademien i internationell rätt, utländsk ledamot i Finska Vetenskaps-Societeten och sedan 2008 utländsk ledamot av Finska Vetenskapsakademien.

Prissumma: 1 miljon kronor
Priset utdelas vid en ceremoni på Kungl. Vetenskapsakademien den 30 maj 2013.

Söderbergska priset
Det Söderbergska priset finansieras årligen av Torsten Söderbergs Stiftelse och Ragnar Söderbergs stiftelse. Det tilldelas vartannat år till framstående forskare inom ekonomi eller rättsvetenskap genom Kungl. Vetenskapsakademien och vartannat år inom medicin genom Svenska Läkaresällskapet. Priset utdelas sedan 1987. Läs mer på www.torstensoderbergsstiftelse.se och www.ragnarsoderbergsstiftelse.se.

Kungl. Vetenskapsakademien, stiftad år 1739, är en oberoende organisation som har till uppgift att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället. Akademien tar särskilt ansvar för naturvetenskap och matematik, men strävar efter att öka utbytet mellan olika discipliner.

Mer information

Torsten Söderbergs Stiftelse 
Ragnar Söderbergs stiftelse