Söderbergska priset 2011

Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat utdela Söderbergska priset i ekonomiska vetenskaper 2011 på 1 miljon kronor, finansierat av Torsten och Ragnar Söderbergs Stiftelser, till Bertil Holmlund, Nationalekonomiska institutionen, Uppsala universitet

”för hans vetenskapliga insatser i arbetsmarknadsekonomi.” 

Arbetslöshet i fokus

Bertil Holmlund har framförallt studerat frågor kring sysselsättning och arbetslöshet, vilket är ett av de viktigaste områdena inom nationalekonomin. Hans främsta bidrag avser olika aspekter på arbetslöshetsförsäkringen.

I empiriska studier har Holmlund analyserat sambandet mellan arbetslöshetsförsäkringens generositet och arbetslöshetsperiodernas längd. Han har bland annat använt sig av de ”naturliga experiment” som uppkommit när arbetslöshetsersättningen genom regelförändringar ändrats på olika sätt för arbetslösa med olika höga tidigare arbetsinkomster.

Holmlund har också analyserat hur en lämplig arbetslöshetsförsäkring bör se ut. Slutsatserna visar att en arbetslöshetsersättning som minskar med arbetslöshetsperiodens längd ger en optimal avvägning mellan motivet att ge de sysselsatta en god försäkring och risken att en generös försäkring leder till längre arbetslöshet. Det är vidare önskvärt att i arbetslöshetsförsäkringen använda sig av sanktioner mot de arbetslösa som inte uppfyller vissa krav på sökaktivitet.

Ett antal studier har analyserat olika aspekter på lönebildningen, till exempel hur denna beror på arbetsmarknadsläget, arbetsmarknadspolitiken och skatterna, samt vilket inflytande ”insiders” (de med bäst förankring på arbetsmarknaden) har. Holmlund har också visat hur lönebildningen kan påverkas av olika sätt att finansiera arbetslöshetsförsäkringen.

Bertil Holmlunds forskning kännetecknas av hög samhällsrelevans. Den belyser centrala frågor i samhällsdebatten och hans bidrag är både teoretiska och empiriska. Dessutom har Holmlund varit en flitig deltagare i den ekonomisk-politiska diskussionen med ett stort antal populärvetenskapliga artiklar och bidrag till statliga utredningar. Hans stora handledningsinsatser i doktorandutbildningen vid Uppsala universitet har bidragit till att Sverige är ovanligt välförsett med skickliga arbetsmarknadsekonomer som kan arbeta med tillämpad empirisk forskning och utvärdering.

Professor Bertil Holmlund är född 1947 (63 år). Efter avlagd doktorsexamen vid Umeå universitet 1976 har han varit verksam i USA, Storbritannien, Australien, Danmark och Canada. Han har varit ordförande i Ekonomiska rådet och EALE (European Association of Labour Economists). Sedan 2009 är Holmlund prefekt vid Nationalekonomiska institutionen vid Uppsala universitet.

Prissumma: 1 000 000 kronor
Prisceremonin kommer att ske den 9 juni 2011 vid Kungl. Vetenskapsakademien.

Torsten och Ragnar Söderbergs Stiftelser

 Torsten och Ragnar Söderbergs stiftelser har till ändamål att främja vetenskaplig forskning och vetenskaplig undervisnings- eller studieverksamhet av landsgagnelig innebörd varvid företrädesvis de ekonomiska, medicinska och rättsvetenskapliga områdena skall komma ifråga. Läs mer om Stiftelserna på länken nedan.

Kungl. Vetenskapsakademien, stiftad år 1739, är en oberoende organisation som har till uppgift att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället. Akademien tar särskilt ansvar för naturvetenskap och matematik, men strävar efter att öka utbytet mellan olika discipliner.