Söderbergska priset 2009

Akademien har beslutat utdela Söderbergska priset inom rättsvetenskap 2009 på 1 miljon kronor till Lennart Pålsson, Juridiska institutionen, Lunds universitet ”för hans synnerligen framstående vetenskapliga arbeten inom den internationella privaträtten”.

Nestor inom internationell processrätt belönas med Söderbergska priset

Lennart Pålsson har genom sin forskarkarriär gjort betydande insatser inom internationell privat- och processrätt, på främst svensk och europeisk nivå. Nyckelboken i hans vida bokproduktion, ”Brysselkonventionen, Luganokonventionen och Bryssel I-förordningen” (2002), har säkerställt svenska jurister ett förstklassigt material och verktyg för lagstiftning.

Pålssons rika författarskap omfattar renodlad ”europarätt” men är primärt fokuserad på den internationella privat- och processrätten. Hans teoretiskt banbrytande doktorsavhandling ”Haltande äktenskap och skilsmässor” (1966) följdes av internationellt uppmärksammade familjerättsliga studier i böckerna ”Marriage and Divorce in Comparative Conflicts of Laws” (1974) och ”Marriage in Comparative Conflicts of Laws” (1981).

Hans böcker inom svensk rättspraxis i internationell processrätt och familje- och arvsrätt tillsammans med hans kommentarer i Svensk juristtidning, har starkt bidragit till den svenska privat- och processrättens utveckling.

Tillsammans med i ingressen nämnda verk från 2002 har ”Romkonventionen” (1998) kommit till god användning såväl vid Sveriges förhandlingar inom EU rörande den internationellt förmögenhetsrättsliga problematiken som vid dömande verksamhet och rättsvetenskaplig forskning.

Pålsson har även deltagit i utredningsarbete och författandet
av slutbetänkandet ”Internationella familjerättsfrågor” (SOU 1987:18) och ”Internationella faderskapsfrågor” (SOU 1983:25). Än idag, 25 år senare, utgör dessa förebilder för det fortsatta svenska lagstiftningsarbetet inom internationell familjerätt, och är högaktuella vid arbetet för en revidering av de nordiska internationella familjerättskonventionerna och vid förhandlingarna i EU angående nya EG-rättsliga instrument inom den internationella familjerätten.

Lennart Pålsson är idag fortfarande aktiv som forskare, och hans författande har aktualiserats genom Sveriges medlemskap i EU, där den internationella privaträtten utgör ett viktigt instrument för att skapa ett område för frihet, säkerhet och rättvisa.

Priset utdelas vid en ceremoni på Kungl. Vetenskapsakademien den 9 juni.

Professor emeritus Lennart Pålsson är född 1933 (75 år) i Halmstad. Han tog sin fil. kand. 1955, jur.kand. 1958, jur.lic. 1965 och jur.dr. 1967. Efter avlagd doktorsexamen 1966 med avhandlingen ”Haltande äktenskap och skilsmässor” har Pålsson främst varit verksam vid Lunds universitet parallellt med ett omfattande arbete med svensk lagstiftning. Mellan åren 1969–1995 var han professor i internationell rätt vid Lunds universitet där han fortfarande är verksam.

Söderbergska priset
Torsten och Ragnar Söderbergs stiftelser ger gemensamma anslag till vetenskaplig forskning och vetenskaplig undervisnings- och studieverksamhet företrädesvis inom de ekonomiska, medicinska och rättsvetenskapliga områdena. Det Söderbergska priset utdelas vartannat år inom ekonomi eller rättsvetenskap (efter beslut av Kungl. Vetenskapsakademien) och vartannat år inom medicin (i samarbete med Svenska Läkaresällskapet). Priset utdelas sedan 1987.

Kungl. Vetenskapsakademien, stiftad år 1739, är en oberoende organisation som har till uppgift att främja vetenskaperna och stärka deras inflytandei samhället. Akademien tar särskilt ansvar för naturvetenskap och matematik, men strävar efter att öka utbytet mellan olika discipliner.

Mer information

Torsten och Ragnar Söderbergs stiftelser