Söderbergska priset 2007

Årets Söderbergska pris på 1 miljon kronor tilldelas Per Krusell, Princeton University och Stockholms universitet. Hans viktigaste forskningsinsatser, som kretsar kring frågor om ekonomisk tillväxt och inkomstfördelning, har fått stor uppmärksamhet.

Pressmeddelande 24 januari 2007

Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat utdela Söderbergska priset 2007 på 1 miljon kronor till

Per Krusell
Princeton University och Institutet för internationell ekonomi, Stockholms universitet

”för hans bidrag till makroekonomisk forskning om ekonomisk tillväxt, inkomstfördelning och ekonomisk-politiska beslut”.

Forskning om tillväxt och inkomstfördelning belönas med Söderbergska priset
Per Krusell
har under de senaste tio åren gjort betydelsefulla forskningsinsatser inom nationalekonomin. De viktigaste bidragen kretsar kring frågor om ekonomisk tillväxt och inkomstfördelning. Resultaten har publicerats i ledande internationella tidskrifter och fått stor uppmärksamhet.
 
En central frågeställning för Krusell har varit den teknologiska utvecklingens karaktär och dess betydelse för olika grupper i samhället. Hans forskning betonar betydelsen av att priserna på kapitalvaror (till exempel datorer, telekomutrustning) successivt fallit. Den visar att en betydligt större del av tillväxten än man tidigare trott genererats genom nya investeringar och de teknologiska förbättringar som är ”inbyggda” i nytt kapital. Krusells resultat pekar också på att de nya investeringarna höjt produktiviteten särskilt mycket för högutbildade. Detta kan förklara de senaste decenniernas utveckling mot ökade löneskillnader mellan hög- och lågutbildade i många länder, särskilt USA.

Ett relaterat tema i Krusells forskning är samspelet mellan tillväxt, inkomstfördelning och ekonomisk-politiska beslut. Han har visat hur särintressen kan blockera introduktionen av ny teknologi och hur det kan leda till cykler med långa perioder av långsam tillväxt som avbryts av korta perioder med innovationer och snabb tillväxt. I andra uppmärksammade arbeten har Krusell kunnat förklara den offentliga sektorns storlek genom att analysera hur en politisk majoritet väger vinster av omfördelning till sin egen förmån mot förluster i form av lägre framtida tillväxt.

Krusell har också bidragit till teoribildningen om hur ojämlikheter i inkomst och förmögenhet uppstår och vilken betydelse konjunktursvängningarna har för detta. Denna forskning analyserar hur sparbenägenheten skiljer sig mellan individer med olika ekonomiska förutsättningar, och därmed hur inkomst- och förmögenhetsfördelningen påverkar det samlande sparandet i ekonomin.

  • Per Krusell är född 1959 i Stockholm. Efter avlagd doktorsexamen vid University of Minnesota 1992 har Krusell främst varit verksam i USA. Han är sedan 2004 professor i nationalekonomi vid Princeton University. Krusell har också sedan 2003 en gästprofessur vid Institutet för internationell ekonomi, Stockholms universitet.

Priset utdelas vid en ceremoni på Kungl. Vetenskapsakademien i maj.

Söderbergska priset: Torsten och Ragnar Söderbergs stiftelser ger gemensamma anslag till vetenskaplig forskning och vetenskaplig undervisnings- och studieverksamhet företrädesvis inom de ekonomiska, medicinska och rättsvetenskapliga områdena. Det Söderbergska priset utdelas vartannat år inom ekonomi eller rättsvetenskap och vartannat år inom medicin; i det förra fallet efter beslut av Kungl. Vetenskapsakademien och i det andra i samarbete med Svenska Läkaresällskapet. Priset utdelas sedan 1987.

Mer information

Torsten och Ragnar Söderbergs stiftelser