Söderbergs forskningsprofessurer i medicin 2009 tillsatta

Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat att tilldela Söderbergs donationsprofessurer i medicinsk forskning 2009 till Sven Enerbäck vid Göteborgs universitet och till Mats Wahlgren vid Karolinska Institutet. Professurerna, som är finansierade av Torsten och Ragnar Söderbergs stiftelser, möjliggör forskning på heltid i 5 år. Anslagen uppgår till sammanlagt 20 miljoner kronor.

Sven Enerbäck är en internationellt ledande forskare inom fettvävnadens biologi. Hans forskning har bland annat fört fram ny kunskap om de biologiska mekanismerna bakom de genetiska sjukdomarna fetma och diabetes.

Enerbäck fokuserar i sin forskning på betydelsen av så kallade forkhead-proteiner för fettvävnadens utveckling och funktion. Resultat uppvisar att genen FoxC2 förändrar vita fettceller på ett sätt som motverkar fetma och diabetes. Han har bland annat visat att transgena möss (som har fått arvsmassa från andra arter) som överuttrycker detta protein är delvis resistenta mot dietinducerad fetma. Nyligen har Enerbäck tillsammans med kollegor påvisat så kallat brunt fett hos vuxna människor, något man tidigare trodde enbart förekom hos nyfödda. Detta fynd förutsätts få en mycket stor klinisk betydelse. Enerbäcks fortsatta forskning avser studier av det bruna fettets funktion hos människa och att finna vägar att aktivera dess produktion.

Sven Enerbäck, född 1958, disputerade vid Göteborgs universitet 1992. Han innehar för närvarande en professur i genetik vid Göteborgs universitet och är prefekt vid Institutionen för medicinsk och klinisk genetik.

Mats Wahlgren är en världsledande parasitolog som studerat molekylära mekanismer för allvarlig malariasjukdom.

Wahlgren har visat att parasitinfekterade röda blodkroppar binder till varandra och till kärlväggen och hur denna så kallade rosettering kliniskt korrelerar till svår, framför allt cerebral, malaria (malaria i storhjärnan). Wahlgren har visat att det mycket variabla proteinet PfEMP1 är det adhesin (”dockningsmolekyl”) på infekterade röda blodkroppar som ansvarar för rosetteringen och har visat hur det binder och vilka regioner på proteinet som korrelerar till svår sjukdom. Den planerade forskningen har PfEMP1-adhesinet som viktigt fokus med målsättningen att utveckla vaccin och små molekyler som förhindrar rosettering. Ett annat mål är att studera olika malariaparasiters arvsmassa med hjälp av storskalig sekvenering (bestämning av ordningsföljden hos DNA-baspar) för att förstå hur de genetiskt kan variera och hur denna plasticitet korrelerar till svår malaria.

Mats Wahlgren, 57 år, är född och uppväxt i Stockholm. Han disputerade vid Karolinska Institutet 1986. Han är för närvarande professor i smittskydd, särskilt klinisk parasitologi, vid Karolinska Institutet och överläkare vid Smittskyddsinstitutet. 

Torsten och Ragnar Söderbergs stiftelser har till ändamål att främja vetenskaplig forskning och vetenskaplig undervisnings- eller studieverksamhet av landsgagnelig innebörd varvid företrädesvis de ekonomiska, medicinska och rättsvetenskapliga områdena skall komma ifråga. Stiftelserna ger gemensamma anslag.

Kungl. Vetenskapsakademien, stiftad år 1739, är en oberoende organisation som har till uppgift att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället. Akademien tar särskilt ansvar för naturvetenskap och matematik, men strävar efter att öka utbytet mellan olika discipliner.  

Mera information

Mats Wahlgren Group, Karolinska Institutet
Torsten och Ragnar Söderbergs stiftelser