Söderbergs forskningsprofessur och särskilda forskartjänst i ekonomiska vetenskaper 2009 tillsatta

Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat att tilldela Söderbergs 4-åriga donationsprofessur i ekonomisk forskning 2009 till Torsten Persson vid Stockholms universitet och en 5-årig särskild forskartjänst i ekonomiska vetenskaper med stöd från Torsten och Ragnar Söderbergs stiftelser till docent Mikael Lindahl vid Uppsala universitet. Anslagen uppgår till sammanlagt 12 miljoner kronor.

Torsten Persson har genom sina publiceringar av monografier och i ledande vetenskapliga tidskrifter såsom American Economic Review, Quarterly Journal of Economics, Journal of Political Economy och Econometrica fått ett stort inflytande på nationalekonomisk kunskapsbildning. Detta har särskilt gällt områdena politisk ekonomi, makroekonomi, internationell ekonomi och offentlig ekonomi. Persson har på så sätt skapat värdefulla bryggor mellan nationalekonomisk och statsvetenskaplig forskning.

Torsten Persson är 55 år och född i Stockholm. Han disputerade i nationalekonomi 1982 vid Stockholms universitet. Han är föreståndare för och professor i nationalekonomi vid Institute for International Economic Studies (IIES), Stockholms universitet och dessutom Centennial Professor vid London School of Economics.

Foto: Tommy Westberg

Mikael Lindahl är nationalekonom och empiriker som är väl förtrogen med ekonomisk teori. Hans forskning rör sambanden mellan utbildning och tillväxt. Hans publikationslista är sparsmakad men anmärkningsvärt kvalitetstung. Hans starkaste sida är hans förståelse för de subtila statistiska frågor som gör det möjligt att förväntningsriktigt skatta effekter av utbildning på till exempel ekonomisk tillväxt eller effekten av föräldrarnas utbildning på barnens framgång i skolan. Hans projektförslag ligger i linje med hans tidigare forskning och är mycket välskrivet.

Mikael Lindahl är 42 år. Han disputerade i nationalekonomi 2001 vid Stockholms universitet. Sedan 2007 är han docent vid Nationalekonomiska institutionen vid Uppsala universitet.

Anslagsbelopp: 2 miljoner kronor per år under 4 år för professuren och totalt 4 miljoner kronor under 5 år för den särskilda forskartjänsten, vilket sammanlagt uppgår till 12 miljoner kronor.

Torsten och Ragnar Söderbergs stiftelser har till ändamål att främja vetenskaplig forskning och vetenskaplig undervisnings- eller studieverksamhet av landsgagnelig innebörd varvid företrädesvis de ekonomiska, medicinska och rättsvetenskapliga områdena skall komma ifråga. Stiftelserna ger gemensamma anslag.  

Kungl. Vetenskapsakademien, stiftad år 1739, är en oberoende organisation som har till uppgift att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället. Akademien tar särskilt ansvar för naturvetenskap och matematik, men strävar efter att öka utbytet mellan olika discipliner.

Dokument

Mer information

Torsten Persson, Stockholms universitet
Mikael Lindahl, Uppsala universitet
Torsten och Ragnar Söderbergs stiftelser