Söderbergs forskningsprofessur i medicin tillsatt

Akademien har beslutat tilldela Söderbergs donationsprofessur i medicinsk forskning 2009 till Christer Betsholtz vid Karolinska Institutet. Professuren finansieras av Torsten och Ragnar Söderbergs stiftelser och möjliggör forskning på heltid i 5 år.

Christer Betsholtz

 

Betsholtz fokuserade tidigt sin forskning på tillväxtfaktorn PDGF (platelet-derived growth faktor) och dess roll i cancer. Tillväxtfaktorns
gener har visat sig stimulera tillväxt hos tumörceller.

Framtida forskning kommer att beröra pericyter (celler som drar sig samman och hämmar blodflödet) och dess reglering av en barriärfunktion
hos hjärnans blodkärl. Om denna funktion bryts kan allvarliga sjukdomstillstånd uppstå, såsom stroke och MS (multipel skleros).

Motiveringen till professuren lyder:
”Christer Betsholtz uppnådde tidigt internationellt erkännande genom sina banbrytande studier av platelet-derived growth factor (PDGF) och dess biologi. Denna forskning har sedan lett honom in på studier av angiogenes (blodkärlsbildning). Hans aktuella forskning vid Solna Campus, Karolinska Institutet, rör blodkärlsbildning och den tidiga effekten av angiogena faktorer. Han undersöker, med mycket sofistikerad teknologi, olika cellulära komponenter i kärlväggen särskilt pericyternas funktion. Hans forskning inkluderar studier av blod-hjärn barriären och av glomerulusfunktionen i njuren. Betsholtz forskning ligger i den absoluta fronten och är av central medicinsk betydelse.”

Christer Betsholtz, 49 år, är född i Stockholm och uppvuxen (skoltiden) i Linghem utanför Linköping. Han disputerade 1986 i Uppsala inom medicin och var professor i medicinsk biokemi vid Göteborgs universitet 1993–2004. Sedan 2004 är Betsholtz professor vid institutionen för biokemi och biofysik, Karolinska Institutet i Solna.

Anslagsbelopp:
2 miljoner kronor per år i 5 år, dvs 10 miljoner kronor totalt, vilket täcker egen lön och ett årligt driftsanslag.

Kungl. Vetenskapsakademien, stiftad år 1739, är en oberoende organisation som har till uppgift att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället. Akademien tar särskilt ansvar för naturvetenskap och matematik, men strävar efter att öka utbytet mellan olika discipliner.