Skarp kritik mot att kunskap om skogen kan gå förlorad

Vetenskapsakademien vänder sig starkt emot flera av förslagen i den statliga skogsutredningen. Det handlar bland annat om att skogsägarna själva skulle få en stor del av ansvaret för att peka ut skog för naturvårdsändamål. Men också förslaget om att helt upphöra med inventeringarna av nyckelbiotoper. 

Orsaken till att utredaren vill att ansvaret för att avsätta skog för naturvårdsändamål ska flyttas över till skogsägarna är att man tror att konflikterna om skogen då skulle minska. Men Vetenskapsakademien menar att det tvärtom kan få motsatt effekt.

Det skulle dessutom förutsätta att skogsägarna tar ett ansvar som ligger långt utanför de egna intressena. ”Ska detta inte förbli ett önsketänkande torde det kräva avsevärda ekonomiska incitament med stora kostnader för staten”, skriver Vetenskapsakademien i sitt yttrande.

Akademien är också kritisk till förslaget om att upphöra med nyckelbiotopsinventeringarna, något man anser skulle vara ”djupt olyckligt”. Det gäller särskilt om redan insamlad information knuten till specifika platser skulle raderas.

Kan få negativa konsekvenser

Genom inventeringarna har det tagits fram mycket viktig information som nu riskerar att gå förlorad. Samtidigt har ännu bara hälften av de områden som förmodas vara av stor vikt för den biologiska mångfalden identifierats.

”Det är viktigt med kunskap om vilka områden som är mest skyddsvärda”, noterar Vetenskapsakademien i sitt yttrande. Om förslaget genomförs befarar man att det skulle få ”synnerligen negativa konsekvenser” för miljökvalitetsmål som levande skogar och ett rikt växt- och djurliv.

Vetenskapsakademien ställer sig dock bakom förslaget om att skydda de fjällnära skogarna. Men noterar att det inte bör tas till intäkt för att minska avsättningstakten av skyddsvärda områden i övriga delar av landet. Man är också positiv till tanken på att inrätta ett vetenskapligt råd för biologisk mångfald.

Läs Skogsutredningens betänkande SOU 2020:73 Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och naturvård i skogen.

Kontakt:
Anders Wijkman, ledamot av Kungl. Vetenskapsakademien, hedersdoktor vid Linköpings universitet
anders@wijkman.se
070-630 10 52

Lars Ericson, ledamot av Kungl. Vetenskapsakademien, professor emeritus i ekologisk botanik
lars.ericson@umu.se
070-264 53 96

Presskontakt:
Eva Nevelius, pressansvarig vid Kungl. Vetenskapsakademien
070-878 67 63
eva.nevelius@kva.se