Riktlinjer för gränslandet mellan forskning och sjukvård utreds

Mot bakgrund av det så kallade Macchiarini-fallet tillsätter Kungl. Vetenskapsakademien tillsammans med Svenska Läkaresällskapet en utredning för att klargöra regler och ta fram riktlinjer för forskare och läkare som arbetar i gränslandet mellan klinisk forskning och avancerad sjukvård. Utredningen kommer att ledas av professor Olle Lindvall, Lunds universitet. Dessutom ingår professor Ingemar Engström, Örebro universitet, och professor Elisabeth Ståhle, Uppsala Universitet.

Utredningen kommer att gå igenom de juridiska och etiska krav som föreligger, belysa det ansvar forskare och läkare har, och se över hur patienterna skall ges bästa möjliga information och skydd. Särskilt viktigt i utredningen blir att utarbeta praktiska riktlinjer för vilka krav som måste vara uppfyllda för att oprövade behandlingsmetoder skall få användas på svårt sjuka patienter. Man kommer också att formulera riktlinjer för hur behandlingsförsök ska rapporteras i vetenskapliga tidskrifter. Huvudmålsättningen med utredningen är att ta fram riktlinjer till skydd för patienter och till ledning för forskare och läkare.

”Den senaste tidens händelser visar att det behövs tydliga riktlinjer till vägledning för forskare och läkare och till skydd för patienterna” säger Göran K Hansson, Vetenskapsakademiens ständige sekreterare. ” Nyckelfrågan är hur lagar och etiska regler ska tillämpas i forskningens och sjukvårdens praktik.”

”Frågan om gränslandet mellan sjukvård och forskning innefattar viktiga etiska ställningstaganden.” säger Ingemar Engström, ordförande i Svenska Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik. ”Lagstiftningen behöver vara så tydlig som möjlig men därtill kan det behövas professionella riktlinjer för kliniker och forskare. Detta är viktigt, inte minst för allmänhetens förtroende för sjukvården och den medicinska forskningen samt för att kunna garantera att ingen patient far illa.”

Behovet av riktlinjer är stort och det är tänkt att utredningen ska kunna presentera sina förslag så fort som möjligt.

”Innehållet är viktigare än hur lång tid det tar, men vi siktar på att ha en rapport färdig innan sommaren” säger Olle Lindvall, utredningens ordförande.

Utredningsgruppens medlemmar:

Prof Olle Lindvall, neurologi Lunds universitet och ledamot av Vetenskapsakademien. Han har stor erfarenhet av translationell forskning och har varit ordförande i en arbetsgrupp som tagit fram internationella riktlinjer för utveckling av stamcellsbehandlingar.

Prof Ingemar Engström, barn- och ungdomspsykiatri Örebro universitet, ordförande i Svenska Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik.

Prof Elisabeth Ståhle, thoraxkirurgi Uppsala universitet, expert på avancerad kirurgi och utvärdering av kirurgiska behandlingar

Kontakt

HANS REUTERSKIÖLD
Pressansvarig/Press Officer
Tel +46 8 673 95 44
Mobil +46 70 673 96 50
Mail: hans.reuterskiold@kva.se